Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4333
W sumie: 176303

Archiwum newsów, strona 11

SPOTKANIE

18.11.2022

Uprzejmie informuję, iż w Niedzielę 20.11.2022 r. o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku Lipiny 30 odbędzie się spotkanie mieszkańców Gminy Przyłęk z Parlamentarzystami Ziemi Radomskiej.

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy, dotyczące Gminy Przyłęk jak również wszystkie nurtujące sprawy z jakimi zwrócą się mieszkańcy.

 

                                                             Serdecznie zapraszam

                                                 Eugeniusz Andrzej Wolszczak

                                                                  Wójt Gminy Przyłęk

więcej

Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

08.11.2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
W związku z tym, iż tutejszy ośrodek ma krótki termin na złożenie wniosku o uczestnictwo w programie, osoby chętne z terenu Gminy Przyłęk zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Przyłęku  do dnia 9 listopada 2022r. godz. 1100 (środa) w celu wpisania na listę do programu.
Szczegółowe informacje o programie  pod nr tel. 48 6773040.

więcej

POMOC SUSZOWA 2022

07.11.2022

Pomoc suszowa 2022: zasady przyznawania środków

Tylko do 15 listopada można złożyć wniosek o finansową pomoc rządową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!!!!

Przypomnijmy, że 31 października minął termin na złożenie wniosku o oszacowanie skutków suszy, aby otrzymać protokół oszacowania szkód. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.

Jeżeli nasz wniosek o oszacowanie szkód suszy został rozpatrzony pozytywnie i został wygenerowany protokół, to do 15 listopada 2022, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem m.in. suszy. Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5000 zł lub 10 000 tys. zł można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Protokół jest dostępny w aplikacji  gdzie zgłaszaliśmy szkodę w formie pliku pdf.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy,
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wysokość pomocy wynosi:

 1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

 

2)  5 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W tym roku wsparcie będzie wypłacane  dla rodzin rolniczych ze względu na to, że skończył się limit pomocy de minimis dlatego środki będą wypłacane jako pomoc socjalna. W kolejnym roku planowana jest kolejna transza pomocy z której będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy - również ci samotni i żyjący na kocią łapę - już w ramach pomocy de minimis. 

Pomoc w 2022 roku przysługuje rodzinie:

- w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące                              i gospodarujące;
- w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wszelki informacje jak i wnioski do pobrania wraz z instrukcją również  dostępne są na  stronie link poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

więcej

ZAKUP WĘGLA

24.10.2022

WNIOSEK DO POBRANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Przyłęku jest: Wójt Gminy Przyłęk.

 2. Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel.: 048 677 30 16, e-mail: przylek@przylek.pl.

 3. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także przysługujących uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail.

 4. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Przyłęk - przetwarza dane osobowe w celu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.

 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia po okresie wskazanym w pkt 5.

 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

 9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 10. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeśli Pan/i zdecyduje się na skorzystanie z powyższej pomocy.

 

więcej

Susza – wnioski o oszacowanie szkód

18.10.2022

Susza – wnioski o oszacowanie szkód do 31 października

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br.

Wnioski suszowe 2022 rolnicy mogą składać za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mogą to jednak zrobić producenci rolni którzy posiadają Profil Zaufany jeżeli w uprawach wystąpiła susza. Aplikacja dostępna pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza klikając w  „Zgłoś szkodę rolniczą”. 

Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują już Komisje Gminne.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych 

Dlatego zachęcam państwa  by przed złożeniem  wniosku przez aplikacje suszową  skorzystać z informacji zawartych  w  SMSR – odnośnie terenów i  upraw  objętych suszą na  terenie  naszej  Gminy,  zaglądając bezpośrednio na  stronę https://susza.iung.pulawy.pl/ gdzie  jest możliwość sprawdzenia  czy  teren na  obszarze gminy Przyłęk kwalifikuje  się  do złożenia wniosku  o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1436032/ - odnośnie zagrożenia suszą  na terenie gminy Przyłęk

więcej

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.