Logo Gmina Przyłęk

O GMINIE

Gmina Przyłęk leży w południowej części województwa mazowieckiego. Jest gminą typowo rolniczą o powierzchni 13089 ha liczącą 31 wsi w tym 30 wsi sołeckich. Użytki rolne stanowią 76% obszaru gminy. Pozostałe tereny to lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne.
Głównymi uprawami są zboża, warzywa i owoce (szczególnie truskawki). Kluczowe znaczenie dla gminy ma również hodowla trzody chlewnej i bydła.
Na terenie gminy funkcjonuje Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Grabowie nad Wisłą gospodarujący na gruntach o powierzchni 106 ha (w tym łąk 12 ha).
W miejscowości Załazy znajduje się ubojnia zwierząt prowadzona przez podmiot prywatny, w Rudzie natomiast działa młyn prowadzony również przez podmiot prywatny.

Handlem artykułami spożywczymi zajmują się prywatne podmioty gospodarcze oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przyłęku. Zajmuje się ona również skupem płodów rolnych owoców i warzyw, jak również zaopatruje ludność w pieczywo z własnej piekarni.

W miejscowości Pająków działa Przetwórnia Owocowo - Warzywna "KROKUS" - przetwarzająca owoce, warzywa i grzyby.
Wśród nielicznych podmiotów gospodarczych znajdują się 2 stacje paliw: BP w Zamościu Starym oraz Star-Maz w Lipinach.
Szkolnictwo tworzy 6 szkół w tym 4 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja. Są to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku i Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.

Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym trzy działające w Krajowym Systemie Ratownictwa. Jednostkami działającymi w KSRG są: OSP w Grabowie nad Wisłą, OSP Mszadla Nowa i OSP Łagów. Pozostałe to: OSP Ignaców , OSP Mszadla Stara, OSP Łaguszów, OSP Ławeczko Stare, OSP Przyłęk, OSP Zamość Stary i OSP Załazy.
Ochroną Zdrowia mieszkańców gminy zajmuje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W skład zakładu wchodzą 2 Ośrodki Zdrowia: w Załazach i w Przyłęku.

Gmina posiada 2 własne stacje wodociągowe w Załazach i Lipinach oraz wspólną z sąsiednią gminą Janowiec nad Wisłą woj. lubelskie stację w miejscowości Brześce. 

W 2007 roku do ujęcia wodnego Lipiny włączone zostaną miejscowości: Baryczka, Rudki i Szlachecki Las, natomiast w 2008 roku miejscowość Lucimia. Po podłączeniu wsi Lucimia do sieci dostarczającej wodę z ujęcia Lipiny, uniezależnimy się od gminy Janowiec. Ujęcie wody w Brześcach (60% udziału) będzie dla gminy Przyłęk ujęciem rezerwowym. 

Ujęcie wody w Lipinach

Ujęcie wody w Załazach

Zwodociągowanych jest 30 sołectw. Do zwodociągowania pozostały tylko przysiółki (ok. 20 gospodarstw). Proces telefonizacji w gminie praktycznie jest już zakończony. Pozostały tylko przysiółki oddalone od głównych miejscowości, lecz ich mieszkańcy korzystają obecnie z telefonii komórkowej lub radiowej. Większość gospodarstw posiada dostęp do internetu. Dostęp ten jest możliwy w części gminy ze światłowodu a w części gminy drogą radiową.

Na uwagę zasługują walory turystyczne gminy, co wynika z jej położenia w malowniczej dolinie rzeki "Plewki", "Zwolenki" i „Czerniawki” oraz bezpośredniego sąsiedztwa z Wisłą.
Ponadto przy rzece "Plewce" usytuowany jest zbiornik retencyjny z lustrem wody 13 ha. Turysta może również mile spędzić czas w miejscowości Andrzejów - Borowiec, gdzie zlokalizowany jest Rezerwat Żółwia Błotnego. 

Zbiornik retencyjny Baryczka-Janowic

Rezerwat Żówia Błotnego
Borowiec k/Andrzejowa

Zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy obfitują w ryby, natomiast okoliczne lasy w grzyby. Gmina Przyłęk otwarta jest na rozwój turystyki jak również agroturystyki.

 

URZĘDOWY WYKAZ MIEJSCOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY PRZYŁEK

L.p. Nazwa miejscowości 

Charakter 

Sołectwo 

 1. Andrzejów
 2. Babin
 3. Baryczka
 4. Grabów n/Wisłą
 5. Helenów
 6. Ignaców
 7. Kulczyn
 8. Krzywda
 9. Lipiny
 10. Lucimia
 11. Łagów
 12. Łaguszów
 13. Ławeczko Nowe
 14. Ławeczko Stare
 15. Mierziączka
 16. Mszadla Dolna
 17. Mszadla Nowa
 18. Mszadla Stara
 19. Okrężnica
 20. Pająków
 21. Przyłęk
 22. Ruda
 23. Rudki
 24. Stefanów
 25. Szlachecki Las
 26. Wysocin
 27. Wólka Łagowska
 28. Wólka Zamojska
 29. Załazy
 30. Zamość Stary
 31. Zamość Nowy

Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś 
Wieś

Andrzejów 
Babin 
Baryczka 
Grabów n/Wisłą 
Helenów 
Ignaców 
Kulczyn 
Krzywda 
Lipiny 
Lucimia 
Łagów 
Łaguszów 
Ławeczko Nowe 
Ławeczko Stare 
Mierziączka 
Mszadla Dolna 
Mszadla Nowa 
Mszadla Stara 
Okrężnica 
Pająków 
Przyłęk 
Wysocin 
Rudki 
Stefanów 
Szlachecki Las 
Wysocin 
Wólka Łagowska 
Wólka Zamojska 
Załazy 
Zamość Stary 
Zamość Nowy

 

 

 

Gmina Przyłęk - 17 lat po wprowadzeniu reformy administracji publicznej. 

W 1990 r po wprowadzeniu reformy administracji publicznej pierwszym Wójtem Gminy została Pani Mirosława Rutkowska, która funkcję tą pełniła do 1994 r. 

Wójt Gminy Mirosława Rutkowska

W roku 1994 na Wójta Gminy Rada powołała Pana Jana Chorosia - Naczelnika Gminy sprzed reformy administracji.

Wójt Gminy Jan Choroś

Bilansem otwarcia urzędowania nowo powołanego Wójta była blokada konta przez Bank Gospodarki Żywnościowej w Radomiu z powodu zadłużenia Gminy na kwotę 140 tys. zł. Pierwszym krokiem było szybkie odblokowanie konta, aby Gmina mogła funkcjonować normalnie. Po trudnych rozmowach z BGŻ oraz Gminną Spółdzielnią " Samopomoc Chłopska " w Przyłęku w sprawie spłaty kredytu zaciągniętego na funkcjonowanie Spółki Cywilnej " Walor "- Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Pająkowie, większościowym początkowo a na koniec jedynym właścicielem Spółki był Urząd Gminy, na którym spoczywał nie spłacony kredyt. Rozmowy i pertraktacje Wójta przyniosły oczekiwany skutek. Na S.C."Walor" znalazł się nabywca, który spłacił należności w stosunku do BGŻ i GS"SCh", oraz wpłacił dodatkowo na konto Urzędu Gminy kwotę 35 tys. zł. Wreszcie Gmina mogła zacząć pracować w normalnych warunkach i planować strategię rozwoju.

Poprzedni Zarząd podpisał porozumienie z Urzędem Gminy Janowiec w sprawie budowy wspólnego ujęcia wody w Brześcach/gm. Janowiec/. W roku 1994 wodociągowanie gminy z tego ujęcia rozpoczęto od miejscowości Lucimia.
W roku 1995, w związku z koniecznością spłaty zobowiązań związanych z budową ujęcia wody Brześce i wodociągu w Lucimi opracowana została tylko dokumentacja na wodociąg dla miejscowości Baryczka-Rudki-Szlachecki Las. Drugą miejscowością gminy, która została podłączona do wodociągu była Baryczka (w roku 1996), w roku tym również na mocy porozumienia z wojewodą położono dywanik asfaltowy długości 1200m na drodze wojewódzkiej w miejscowości Mszadla Dolna.

Rozwój inwestycyjny gminy nastąpił od roku 1997. W roku tym zaplanowano i wykonano następujące inwestycje: za kwotę 769 tys. zł. wybudowano ujęcie wody - Załazy oraz zwodociągowano tę miejscowość. Utwardzono drogę asfaltem w Ignacowie na odcinku 700 m za kwotę 75 tys. zł, drogę w Lagowie na odcinku 1167 m za kwotę 107 tys. zł. Wykonano za kwotę 12.800 zł. oświetlenie ulicznego w miejscowości Mszadla Dolna. W celu ułatwienia mieszkańcom Mszadli Nowej dojazdu do pól oraz dojazdu do Urzędu Gminy w Przyłęku wykupiono grunty pod drogę gminną Mszadla Nowa - Przyłęk za kwotę 4.400 zł. 

Inwestycje roku 1997 zamknęły się kwotą 970 tys. złotych. 
Na rok 1998 zaplanowano jeszcze ambitniejsze zadania. Dokonano rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łaguszowie za kwotę 188 tys. zł.
Wspólnie z gminą Janowiec na podstawie zawartego porozumienia wybudowany został zbiornik wodny dla celów rekreacyjnych o pow.12 ha w miejscowościach Baryczka - Janowice. Udział gminy Przyłęk w budowie powyższego zbiornika wyniósł kwotę 203 tys. zł (stanowi to 19% udziału w inwestycji). Wykonany został wodociąg dla miejscowości Rudki za kwotę 452 tys. zł, oraz Łagowa za kwotę 293 tys. zł. Gmina partycypowała również w budowie kaplicy w miejscowości Lucimia. Budowa tej kaplicy ułatwiła uczestnictwo mieszkańcom Lucimi w nabożeństwach kościelnych. Kościół parafialny w Janowcu oddalony jest o 7 km.

Kaplica w Lucimi

Rok 1999 przyniósł nowe inwestycje na terenie gminy. Zmodernizowano kotłownię w budynku Urzędu Gminy za kwotę 138 tys. zł. Zwodociągowano za kwotę 333 tys. zł miejscowości Wólka Łagowska i Pająków, oraz za kwotę 117 tys. zł. miejscowości Szlachecki Las, Wólka Przyłęcka.
Na rok milenijny 2000 zaplanowane zostały zadania inwestycyjne na kwotę 2 mln zł. Było to bardzo ambitne zadanie dla gminy, które w całości zostało wykonane.
Inwestycjami tego roku były: wodociągi dla miejscowości: Łaguszów, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Kulczyn i Mszadla Nowa. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln.70 tys. zł. Wybudowano i oddano do użytku budynek OśrodekZdrowia w Przyłęku za kwotę 559 tys. zł

Ośrodek Zdrowia w Przyłęku

Wybudowana została droga asfaltowa przez wieś w Mierziączce za 67 tys. zł.
Przed strażnicą OSP w Łagowie utwardzono asfaltem plac za kwotę 14 tys. zł. 

Strażnica OSP w Łagowie

Za 20 tys. zł. wybudowano oczyszczalnię ścieków dla Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy w Przyłęku. Zmodernizowana została kotłownia przy Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą. Koszt modernizacji zamknął się kwotą 113 tys. zł. Modernizacji poddano również kotłownię przy Gimnazjum w Przyłęku za kwotę 124 tys. zł. Za kwotę 29 tys. zł wybudowano parking i utwardzono plac przy Ośrodku Zdrowia w Przyłęk. Utwardzono cementem część drogi przez wieś w Lucimi za 40 tys. zł. W miejscowości Załazy przykryto dywanikiem asfaltowym 250 m drogi za 32 tys. zł, natomiast w miejscowości Łagów utwardzono asfaltem dojazd do kościoła na odcinku 181 m za kwotę 22 tys. zł, oraz położono dywanik asfaltowy na odcinku 500m za kwotę 75 tys. zł w miejscowości Lucimia. 
Nie mniej ambitne zadania inwestycyjne postawiono sobie na rok 2001. W roku tym za kwotę 1.841.108 zł. wykonano następujące inwestycje: zakupiono kontenery na śmieci dla wszystkich miejscowości za 59 tys. zł. docieplony został budynek Gimnazjum w Przyłęku za kwotę 165 tys. zł.

Budynek Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

Dokończono wodociąg w Pająkowie za kwotę 45 tys. zł. Wybudowano nową stację wodociągową w miejscowości Lipiny za 576 tys. zł. dla południowo zachodniej części gminy.

Ujęcie wody Lipiny 

Z ujęcia tego doprowadzono wodę do gospodarstw w Przyłęku, Krzywdzie, Lipinach, Andrzejowie za 714 tys. zł. W budynku Gimnazjum w Wólce Zamojskiej wyremontowano dach oraz wymieniono okna za kwotę 70 tys. zł

Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 

W 2001 roku utwardzono cementem drogi: w Helenowie za 106 tys. zł, Rudkach za 42 tys. zł, Mszadla Nowa - Mszadla Dolna za 134 tys. zł. 

Rok 2002 przyniósł zapotrzebowanie na nowe inwestycje na terenie gminy. Zaplanowano i zwodociągowano kolejne miejscowości tj. Zamość Nowy, Zamość Stary, Wólka Zamojska, Grabów nad Wisłą na kwotę 814.159 zł. Utwardzono cementem drogę gminną Helenów - Ławeczko Nowe za 106 tys. zł. Zmodernizowano kotłownię przy Szkole Podstawowej w Mszadli Starej. Na budynku tej szkoły wyremontowany został dach. Przystąpiono do budowy drogi cementowej przez wieś w miejscowości Grabów nad Wisłą. Koszt tej inwestycji wyniesie 128 tys. zł. 

W miejscowości Łagów w części wsi przykryto szlakę destruktem asfaltowym. Na zasadzie porozumienia ze starostwem powiatowym za kwotę 40 tys. zł wybudowany został odcinek 650 m drogi powiatowej w miejscowości Wólka Zamojska. Za kwotę 12 tys. zł zakupiono 5 przystanków dla Wysocina, Babina, Przyłęka, Szlacheckiego Lasu i Mszadli Nowej. Są to większe inwestycje wykonane na terenie gminy w okresie ostatnich 8 lat. Zrealizowane zostały dzięki doświadczeniu w zarządzaniu gminą Wójta Pana Jana Chorosia. Rozwój gminy nie byłby również możliwy bez dobrej współpracy całego Zarządu w osobach Ewy Czarnoty, Bożeny Potuchy, Czesława Bochry, Mariana Kusia, Mirosława Madejskiego, Leszka Rutkowskiego oraz wszystkich członków Rady Gminy pod przewodnictwem Pana Mirosława Czarnoty. Należy również zaznaczyć, że w okresie tym stelefonizowano 90 % gminy. Pozostałe miejscowości Baryczka, Wysocin i część Babina stelefonizowane będą w roku 2003. 

Na lata 2003-2004 planowane jest dokończenie wodociągowania gminy. Przy Gimnazjum w Przyłęku wybudowana zostanie sala gimnastyczna o wymiarach 24x12 m wraz z zapleczem, drogi cementowe zostaną przykryte asfaltem a szlakowe w pobliżu zabudowań przykryte gryzem lub kruszywem. Planuje się modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Babinie, ocieplenie budynków szkolnych w Babinie i Mszadli Starej. 

Przy Szkole Podstawowej w Łaguszowie przystosowany będzie nowy budynek do celów dydaktycznych. Zaplanowane również są remonty mostów w Przyłęku, Łaguszowie i Mszadli Starej.

W roku 2003 wykonano następujące inwestycje: budowa wodociągu dla miejscowości Okrężnica – Babin – Stefanów – Mierziączka – Ruda – Wysocin za kwotę 800.000 zł, modernizację drogi gminnej Ławeczko Nowe – Ignaców za kwotę 300 000 zł, modernizację drogi gminnej w Zamościu Starym na odcinki 1 km za kwotę 60.000 zł, zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy za kwotę 20.000 zł, dokonano termomodernizacji i wymiany okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej na kwotę 90.000 zł, wymieniono część okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie za kwotę 65.000 zł, dokończono rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie za kwotę 30.000 zł, wymieniono pokrycie dachowe i wymieniono obróbkę blacharską za kwotę 32.000 zł.

W roku 2004 wykonano następujące inwestycje: dokończenie budowy wodociągu Okrężnica – Babin – Stefanów – Mierziączka – Wypocin – Ruda za kwotę 1.100.000 zł, rozpoczęto budowę wodociągu dla miejscowości: Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare – Helenów – Ignaców za kwotę 60.000 zł, dokonano modernizacji drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą za kwotę 60.000 zł, modernizacji drogi gminnej Mszadla Nowa – Mszadla Dolna za kwotę 60.000 zł, modernizacji drogi gminnej Ławeczko Nowe – Helenów za kwotę 90.000 zł, dokonano modernizacji drogi gminnej w miejscowości Lucimia za kwotę 80.000 zł, zmodernizowano drogę gminną w miejscowości Mszadla Stara za kwotę 45.000 zł, zmodernizowano drogę gminną w Przyłęku za kwotę 25.000 zł, na sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 40.000 zł, dokonano modernizacji kotłowni olejowej na węglową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie za kwotę 160.000 zł, dokończono remont dachu Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą za kwotę 50.000 zł. Wydatkowano na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku kwotę 1.200.000 zł, Źródłem finansowania inwestycji były środki własne, pożyczka z WFOŚiGW (1.080.000 zł), dotacja z MENiS w kwocie 300.000 zł. 

Rok 2005 to dalsze inwestycje: modernizacji drogi gminnej Mszadla Nowa – Mszadla Dolna za kwotę 220.000 zł, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Helenów za kwotę 55.000 zł, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara za kwotę 15.000 zł, remont mostu w Łaguszowie na rzece Czerniawce za kwotę 101.000 zł. Zakupiono również dwie wiaty przystankowe dla Rudek i Babina oraz sprzęt komputerowy z drukarkami i oprogramowaniem za kwotę 20.000 zł. 

Dokonano karosacji samochodu bojowego dla OSP Grabów nad Wisłą na podwoziu Stara 6/6 za kwotę 120.000 zł, dokończono budowy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem za kwotę 100.000 zł. Wartość wszystkich inwestycji 2005 roku to kwota 2.411.743 zł.

Uroczystości oddania monografi "Przyłęk - nasza ziemia"

Uroczystości oddania monografi "Przyłęk - nasza ziemia"

W roku 2006 wykonano następujące inwestycje na terenie gminy, służące jej mieszkańcom: budowę wodociągu Ławeczko Nowe – Ławeczko Stare – Helenów – Ignaców ze strefową przepompownią w Łaguszowie za kwotę 1.000.000 zł, budowę drugiej studni głębinowej dla stacji wodociągowej w Załazach za kwotę 103.000 zł, modernizację drogi gminnej w Babinie na odcinku 1920 mb za kwotę 300.000 zł, modernizację drogi powiatowej Grabów nad Wisła – Stefanów na odcinku 500 mb (dofinansowanie gminy -50.000 zł) , remont strażnicy OSP w Ignacowie za 25.000 zł, budowę boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku za kwotę ok.150.000 zł. Razem na inwestycje w 2006 roku przeznaczono kwotę 2.204.159 zł.

Sala gimnastyczna przy PG w Przyłęku

Sala gimnastyczna przy PG w Przyłęku

11 listopada 2006 roku podczas wyborów bezpośrednich na wójta gminy na 5 kandydatów w I turze wójtem wybrany został Marian Kuś – uzyskując 58,11%głosów.

Wójt Gminy - Marian Kuś

Po kilkunastu miesiącach zarządzania gminą pragnę Państwa poinformować jakie inwestycje zrealizowałem na terenie gminy i co chcę jeszcze w 2007 roku wykonać dla społeczeństwa.
Do tej pory utwardzono ponad 10 km dróg gminnych żużlem stalowniczym w następujących miejscowościach: Rudki, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Babin, Mierżiączka, Okrężnica, Ławeczko Stare, Łaguszów, Łagów, Załazy, Wólka Łagowska, Baryczka. W sierpniu dodatkowo zakupiono 1500 ton żużla stalowniczego , który pokrył dalsze 2,5 km dróg. Całkowity koszt zakupu11.500 ton wyniósł 460.000 złotych.

Droga gminna z kruszywa stalowniczego na miejscowość Okrężnica

W miejscowości Mszadla Nowa na rzece Czerniawce wyremontowano most, który nie był remontowany od początku lat 60. Koszt remontu wyniósł 103.000 złotych. Remont mostu wykonano ze środków własnych gminy. Dzięki temu mieszkańcy miejscowości Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Mszadla Dolna i innych będą mieli wreszcie dojazd do swoich pól i zabudowań.

Nowy most w miejscowości Mszadla Nowa na rzece Czerniawce

Nowy most w miejscowości Mszadla Nowa na rzece Czerniawce

W bieżącym roku budżetowym zrealizowano, dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, następujące inwestycje:
- termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie za kwotę 150.000 złotych, (środki Urzędu Marszałkowskiego 50.000 zł),

Budynek w PSP w Babinie po modernizacji

- budowę boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej za kwotę 110 000 złotych (środki Urzędu Marszałkowskiego 30.000 zł),
- budowę nitki wodociągowej, która połączy Lipiny z Baryczką, Rudkami i Szlacheckim Lasem (spowoduje to uniezależnienie się od ujęcia wody w Brześcach, gm. Janowiec za kwotę około 170.000 złotych (środki Urzędu Marszałkowskiego 150.000 zł),
- położenie nowych dywaników asfaltowych na drogach gminnych Rudki – Mszadla Nowa i przez miejscowość Szlachecki Las na odcinku 2,9 km za kwotę 430 000 złotych (dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300.000 zł),

Droga gminna Mszadla Nowa-Rudki

Droga gminna w Szlacheckim Lesie

- z własnych środków położenie nowego dywanika asfaltowego w miejscowości Baryczka za kwotę 62.000 zł ,

Droga gminna w Baryczce

- utwardzenie asfaltem drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku 1 km ze środków własnych za kwotę ok. 110.000 zł ,
- utwardzenie drogi gminnej na podbudowie betonowej, ze środków własnych, poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Helenów na odcinku 735 mb. za kwotę 71.000 zł , 
- położenie nowych dywaników asfaltowych na odcinku 1340 mb. na drogach powiatowych: Grabów nad Wisłą - Stefanów oraz Lipiny – Łagów (gmina dofinansowała kwotę 100.000 zł) – inwestycje te zostały już odebrane,
- zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Mszadli Nowej za kwotę 130.000 zł (środki Urzędu Marszałkowskiego 80.000 zł)- uroczyste podpisanie umowy odbyło się w dniu 04 10 2007 r. w Radomiu,

Uroczyste podpisanie umowy na zakup samochodu dla OSP Mszadla Nowa

- jesienią 2007 roku wybudowanie drogi gminnej Mszadla Stara – Załazy za kwotę ok. 155.000 zł przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 40.000 zł).
Inwestycje te nie zostałyby wykonane bez pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, między innymi radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Czesława Czechyry czy członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Piotra Szprendałowicza. 

Na początku lipca podpisano akt notarialny i zakupiono grunt pod drogę gminną Andrzejów – Kijanka. Droga ta wykonana zostanie jesienią tego roku.
Gmina Przyłęk jest w trakcie opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy, programu gospodarki ściekowej, programu gospodarki odpadami, strategii rozwoju gminy Przyłęk na lata 2007 – 2015, aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007 – 2013.
Następuje dalsza informatyzacja Urzędu Gminy. Obecnie wszystkie stanowiska pracownicze są wyposażone w komputery. W dalszym planie jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego.
Wszystkie placówki oświatowe na terenie naszej gminy wyposażone zostały w nowoczesne pracownie komputerowe.
O ile nie dojdzie do sprzedaży budynku po Publicznej Szkole Podstawowej w Ławeczku Starym, wystąpimy o środki z Funduszu Dziedzictwa Narodowego na remont budynku i przystosowanie go na Gminny Dom Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminne Centrum Informacji oraz Przedszkole dla całej gminy Przyłęk.
Ważną inwestycją jest również budowa mostu na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk (Wólka Przyłęcka), która pochłonie kwotę ponad 100.000 złotych. Most ten wybudowany zostanie w 2008 roku ze środków własnych gminy. Obecnie trwa opracowywanie projektu i uzgodnień decyzji inwestycji celu publicznego. Termin przygotowania i wykonania tej inwestycji z zachowaniem okresów wynikających z k.p.a. przedłuży się do miesiąca grudnia 2007 roku. Dlatego inwestycja ta zostanie wykonana w pierwszym półroczu 2008 roku. 

W związku z decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu, most ten zostanie rozebrany do końca września 2007 roku. Jest to wynik skargi mieszkańców tej miejscowości o nieprzejezdności tego obiektu budowlanego. Jako wójt gminy wszelkie decyzje nadzorcze muszę wykonywać. Dlatego proszę mieszkańców miejscowości Przyłęk (Wólka Przyłęcka – Troc) o wytrwałość. 
Jeszcze w tym roku dokonamy remontu mostu na rzece Plewce w miejscowości Rudki ze środków własnych gminy za kwotę 61.000 zł.
Inne inwestycje to: zakup pługa do odśnieżania dla OSP Grabów nad Wisłą oraz zakup 3 wiat przystankowych, które postawiono w miejscowościach: Andrzejów, Grabów nad Wisłą i Pająków,

Wiata przystankowa w Pająkowie

- zakup okien dla remiz strażackich w Grabowie nad Wisłą i Załaz. Dla świetlicy wiejskiej w Mierżiączce zakup okien i drzwi. Jednostki OSP otrzymają dodatkowe mundury wyjściowe i bojowe oraz sprzęt zgodnie z ustaleniami na zebraniach walnych poszczególnych jednostek OSP RP.
Przy Ośrodku Zdrowia w Załazach wykonany zostanie parking wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych za kwotę ok. 40.000 złotych pochodzących ze środków własnych.
Ostatnio podjętą decyzją jest oświetlenie uliczne dla miejscowości Kulczyn i częśći Wólki Zamojskiej ze środków własnych za kwotę 50.000 zł. Dodatkowo dla miejscowości Pająków zakupione zostanie 12 lamp ulicznych, które zostaną w październiku 2007 r. zainstalowane.

Z wyrazami szacunku - Marian Kuś

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.