Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6041
W sumie: 153776

PRÓG DOCHODOWY BENEFICJENTA

Czy w przypadku, gdy beneficjent pozostaje we wspólnocie małżeńskiej i rozlicza się wraz z małżonkiem, roczny dochód beneficjenta jest niższy niż 100 tys. zł, ale roczny dochód współmałżonka powoduje, że dochód łączny obu małżonków przekracza 200 tys. zł, to beneficjent zostanie zakwalifikowany do dofinansowania?

Do podstawowego dofinansowania kwalifikują się wnioskodawcy o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę obliczenia podatku – nieprzekraczającym 100 tys. zł.
W przypadku wspólnego rozliczenia, w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku” uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę i to jego wysokość nie może przekroczyć 100 tys. zł. Jeśli kwota wykazana w tym polu PIT przekracza 100 tys. zł, to żaden z małżonków nie kwalifikuje się do dofinansowania. Przykład: Dochód roczny żony wynosi 80 tyś zł, a dochód roczny męża wynosi 125 tyś zł. Po zsumowaniu łączny dochód roczny współmałżonków wynosi 205 tys. zł.
W przypadku wspólnego rozliczania PIT, w polu „Podstawa obliczenia podatku” jest wpisana kwota średniego dochodu na małżonka tzn. 102,5 tyś zł co wynika z podziału kwoty 205 tys. zł na dwa. Powyższe oznacza, że te osoby, rozliczając się wspólnie
z podatków, nie mogą skorzystać z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

 

Na podstawie jakich dokumentów będzie weryfikowany dochód Wnioskodawcy? Czy będą one stanowić załącznik do wniosku?

W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania, dochód wnioskodawcy będzie weryfikowany na podstawie złożonego oświadczenia we wniosku o dofinansowanie. Nie trzeba dołączać dokumentów poświadczających prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu. Dokumenty, na podstawie których zostało wypełnione oświadczenie, wnioskodawca powinien przechowywać do końca okresu trwałości przedsięwzięcia,
tj. jeszcze przez 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia. Będą one sprawdzane w trakcie ewentualnej kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia, która może odbyć się zarówno w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu, we wspomnianym wyżej okresie trwałości.

Dokumentami tymi w zależności od źródła dochodu są np.

– Zeznanie podatkowe PIT wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)-
w przypadku rozliczenia elektronicznego lub pieczęcią urzędu skarbowego, potwierdzającą złożenie zeznania,

– Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,

– Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację odpowiednio: o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego,

– Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,

– Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego
w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).

Wymienione przykładowe dokumenty powinny odnosić się do roku wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, do wniosku o dofinansowanie musi zostać dołączone zaświadczenie wydane przez gminę.

 

Czy w nowej wersji programu, kwota 100 000 zł dochodu to kwota dochodu wnioskodawcy (1 osoby) czy w przypadku współwłasności lub małżeństwa dochód 2 osób łącznie?

Współwłasność nie ma znaczenia przy wyliczaniu dochodu w dla potrzeb Programu Czyste Powietrze. W części pierwszej Programu dla wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania brany jest pod uwagę dochód wyłącznie wnioskodawcy.

W przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków, w PIT uwzględniony jest podział zsumowanego dochodu obojga małżonków na połowę, np. w PIT 37 będzie to kwota z pola nr 113 „Podstawa obliczenia podatku”. Przykładowo, jeśli jeden małżonek osiągnął w danym roku dochód 110 tys. zł, a drugi 80 tys. zł, i rozliczają się wspólnie to ich dochód na małżonka wynosi 95 tys. zł i uprawnia do otrzymania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne objęte małżeńską ustawową wspólnością majątkową ustalając dochód wnioskodawcy liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się na pół.

 

Czy jeżeli jest więcej niż jeden współwłaściciel nieruchomości i np. tylko jeden ma dochody poniżej 100 tys. zł, to może się on starać o dofinansowanie?

Tak, przy zgodzie na realizację pozostałych współwłaścicieli.

 

Dochód Wnioskodawcy to 100 000 zł netto czy brutto? W przypadku rozliczania się wnioskodawcy samodzielnie – czy dochód roczny 100 tys.
zł dotyczy rocznego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?

Wnioskodawca wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”. Dokumentem, na podstawie którego wpisywany jest dochód do wniosku jest ostatnie złożone w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dochód do 100 tys. zł – małżeństwo rozlicza się wspólnie, mąż właściciel domu zarobił 80 tys. zł, żona 130 tys. zł, łącznie w PIT na osobę przekracza 100 tys. zł – czy właściciel może w tym przypadku opierać się na zaświadczeniu
z Urzędu Skarbowego o jego dochodach by nie być wykluczonym z programu?

Wnioskodawca rozliczający się wspólnie z małżonkiem wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”. W polu tym wykazywany jest dochód po podzieleniu na połowę. Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Czy w przypadku, gdy w domu mieszka żona i mąż, właścicielem jest mąż
i rozliczają PIT osobno to tylko dochód męża się liczy do wniosku, a jeśli rozliczają się wspólnie to wspólny dochód?

Beneficjentem Części 1) Programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W tym przypadku o dofinansowanie może ubiegać się mąż, ponieważ jest właścicielem domu. Bez względu na to czy rozlicza się osobno czy wspólnie z żoną we wniosku
o dofinansowanie podaje dochód roczny wykazany w polu „Podstawa obliczenia podatku” w ostatnio złożonym w urzędzie skarbowym zeznaniu podatkowym.
W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków w polu tym w PIT dochód jest już podzielony na połowę.

 

Dlaczego maksymalny dochód do 100 000 zł obowiązuje dla jednego właściciela i dla małżonków rozliczających się z podatku wspólnie, czy dla małżonków taka granica nie powinna być zwiększona?

W przypadku osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania zawsze brany jest pod uwagę dochód Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonkiem dochód uwzględniany we wniosku o dofinansowanie wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku” jest już podzielony na połowę. Dlatego nie ma uzasadnienia do zwiększania limitu dochodów w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków, limit ten wynosi w praktyce 100 tys. zł na małżonka.

 

Dochód Beneficjenta 1960 zł też jest dochodem do 100 000 zł, skąd będzie wiadomo, że jest poprawnie zakwalifikowany do danej grupy?

Dokumentem uprawniającym do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania będzie zaświadczenie wydane przez gminę o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.

 

W przypadku tej grupy dofinansowania podstawą do zakwalifikowania Wnioskodawcy do udziału w Programie będzie załączenie do wniosku ww. zaświadczenia oraz wykazanie w nim dochodu w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie przekraczającego kwot określonych w Programie, tj.

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, to jego roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 „Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ? ustawy – Prawo ochrony środowiska” – Czy będzie określony wzór tego zaświadczenia oraz metodologia określenia danych wymaganych przez Program?

W świetle aktualnego projektu zmian legislacyjnych wydawanie zaświadczeń dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy (w tym także w szczególności
o dotację udzielaną przez wojewódzkie fundusze w ramach Programu Czyste Powietrze o podwyższonym poziomie) będzie opierało się na przepisach zmieniających ustawę Prawo ochrony środowiska, a także poprzez odesłanie, na przepisach już istniejących, w szczególności ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Przewidywane jest określenie zarówno wzoru żądania
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jak i  wzoru zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie. Obecne prace legislacyjne w tym zakresie prowadzone są przez Ministerstwo Klimatu.

 

Jak będą liczone dochody? Czy nadal będą to dochody netto liczone
z PIT-ów?

Dla wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania sposób liczenia dochodu jest bardzo uroszczony. We wniosku uwzględniany jest wyłącznie dochód wnioskodawcy.

 

Wnioskodawca wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”. Dokumentem na podstawie, którego wpisywany jest dochód do wniosku jest ostatnie złożone w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
w zaświadczeniu wydawanym przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wskazywany będzie faktyczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (jednoosobowego lub wieloosobowego). Będzie to dochód w rozumieniu art. 3 p. 1 Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wojewódzki fundusz, rozpatrując wniosek będzie porównywał przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, widniejący
w zaświadczeniu, z określonymi w Programie progami dostępowymi dla gospodarstwa jednoosobowego lub gospodarstwa wieloosobowego.

 

Czy zostanie zaktualizowany sposób wyliczania dochodu w dokumentacji na stronie WFOŚiGW dot. PIT z roku 2019? (numery pól z PIT 37 w roku 2018 i 2019 się różnią)

W  prowadzonym od 15 maja 2020 r. naborze wniosków dla cz. 1) Programu – Wnioskodawca podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych podaje we wniosku o dofinansowanie swój dochód roczny wskazany w polu PIT „Podstawa obliczenia podatku”, na podstawie ostatniego złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego.

 

Wnioskodawca przepisuje do wniosku dane z jednej pozycji PIT o wskazanej
w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie nazwie pola PIT. Podane
w poprzedniej wersji dokumentacji programowej sposoby wyliczania dochodu nie mają obecnie zastosowania.

 

W jaki sposób weryfikowane będą dochody dla osób z podwyższonym poziomem dofinasowania (z jakiego okresu to będą dochody)?

W ramach części 2) Programu Czyste Powietrze dochody wnioskodawcy weryfikowane będą na podstawie zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
W świetle aktualnego projektu zmian legislacyjnych wydawanie zaświadczeń będzie opierało się na przepisach zmieniających ustawę Prawo ochrony środowiska, a także poprzez odesłanie, na przepisach już istniejących, w szczególności ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Planuje się, że zaświadczenie będzie potwierdzało przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ustalany z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia 
– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku, zaś w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia
31 grudnia danego roku  – z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego
rok złożenia żądania.

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.