Logo Gmina Przyłęk

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 
 

KAMIONKA JERZY

MONOGRAFIA  POWSTANIA SZKOŁY W PRZYŁĘKU

Początki szkolnictwa na terenie gminy Przyłęk sięgają 1916r. Wtedy to, jeszcze za czasów zaborów, zorganizowano zajęcia, które odbywały się w ciasnej izbie gospodarczej wyposażonej w parę ławek, tablicę, krzesła, globus i kilka obrazków.

W jednoklasowej szkole uczyło się 60 dzieci w trzech oddziałach. W takim stanie szkoła funkcjonuje do 1930r., kiedy to w znaczącym stopniu zostaje zniszczona przez pożar. Pomimo trudnych warunków zajęcia odbywały się nadal w wynajętych salach. Liczba oddziałów zwiększyła się do sześciu. Trzecią salę lekcyjną wynajmuje się u Pana Józefa Papisa w Przyłęku. Pierwsze plany odnośncie budowy szkoły pojawiają się w 1934r. W następnym zapada decyzja o budowie szkoły 5-klasowej. Wyznaczony zostaje plac, zarządzono zbiórkę drewna i składkę pieniężną mieszkańców. Budowa jednak oddala się w czasie z powodu choroby ówczesnej dyrektorki. Dopiero w roku szkolnym 1938/39 powraca sprawa budowy szkoły. Niestety, znowu odłożona w czasie z powodu wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie zajęcia odbywały się w drewnianym budynku, poniemieckim baraku przydzielonym przez ówczesne władze i zwiezionym wozami konnymi z odległych miejscowości przez mieszkańców Przyłęka. Jest to szkoła 7-klasowa, do której uczęszczają uczniowie z otaczających wiosek w liczbie około 150.

W dniu 15.08.1958r. na stanowisko kierownika szkoły zostaje mianowany młody nauczyciel Henryk Gawrjołek, który wspólnie z mieszkańcami wsi rozpoczyna starania o wybudowanie nowej szkoły. 

Pomoc przy budowie deklaruje również miejscowa ludność. Starania zostają uwieńczone sukcesem i w dn. 18.05.1962r., zostaje przekazany plac pod budowę. Nowy budynek oddano do użytku 03.09.1963r. Otwarcia nowej szkoły dokonał inspektor szkolny Tadeusz Gołda.

s_przyl_g02.jpg (11346 bytes)

Budynek ten nie posiadał kanalizacji i centralnego ogrzewania. Z lewej stary budynek baraku.

Rok szkolny 1963/64 rozpoczęto w 7 - osobowym składzie. 

s_przyl_g03.jpg (15794 bytes)

Od lewej: W. Żaczkiewicz, I. Nowak, H. Gawrjołek, L. Stawarz, L.Gawrjołek, J. Brzozowski, Z.Pająk 

W tym samym roku podjęto również decyzję o sprzedaży starego baraku, a za otrzymane pieniądze postanowiono ogrodzić nowy budynek i uporządkować boisko szkolne. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Pan Gawrjołek Henryk. W roku szkolnym 1966/67 przedłużono obowiązek szkolny o ósmą klasę. Czyni się starania o poprawę warunków bytowych i zabiega się o zwiększenie ilości pomocy dydaktycznych. W roku 1974 w szkole zaczyna działalność ognisko przedszkolne.
Rok szkolny 1976/77 przynosi znaczne zwiększenie ilości uczniów, a to dlatego, że obniżono stopień organizacyjny szkół; w Lipianch i Mszadli Starej. Dzieci dowożone są przyczepą autobusową ciągnioną przez traktor. 
W 1981r. w szkole założono centralne ogrzewanie i kanalizację, a w 1984r. wybudowano utwardzoną asfaltową drogę do szkoły.
W 1988r. szkoła liczy ponad 180 uczniów i 11 nauczycieli.
Rok 1991 przynosi istotne zmiany. 21 czerwca na zasłużoną emeryturę odchodzi dyr. Henryk Gawrjołek, a nowym dyrektorem zostaje Pani mgr Lucyna Brzozowska

s_przyl_g04.jpg (2065 bytes)

Rok ten należy do pomyślnych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej.
4 grudnia 1994r. wniesiono sprawę o założenie księgi wieczystej Szkoły Podstawowej w Przyłęku. Budynek wymaga remontu. Rozpoczęto więc malowanie izb lekcyjnych i doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Dalsze udoskonalenia do rok 1998. Wtedy to 5 stycznia wydany zostaje pierwszy gorący posiłek na swietlicy szkolnej. 
8 stycznia oficjalnego otwarcia dokonuje wójt gminy Przyłęk Pan Jan Choroś przecinając wstęgę. Towarzyszą mu z-ca wójta Pan Czesław Bochra i przewodniczący GRN Pan Mirosław Czarnota. Świetlice poświęcił ks. Kanonik Wacław Ścierski, proboszcz parafii Przyłęk. 

s_przyl_g05.jpg (5678 bytes)

Wójt Gminy Przyłęk Jan Choroś przecina wstęgę.

Rok szkolny 1999/2000 jest rokiem przełomowym, historycznym. To rok REFORMY OŚWIATY. Wiele zmian i nowości. Zmiana nazwy szkoły, typu szkoły i składu grona pedagogicznego.
Powołuje się do istnienia Zespół Szkół nr 1 w Przyłęku. W szkole uczą się klasy: 0, IV, V, VI, VIII oraz trzy klasy pierwsze gimnazjum - 64 uczniów. 
W uroczystości ślubowania pierwszego rocznika gimnazjalistów udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych.

s_przyl_g06.jpg (10443 bytes)

Od lewej: E. Syta, M. Glegoła, J. Choroś - Wójt, M. Czarnota przew. GRN, 
L. Brzozowska dyrektor szkoły, Cz. Bochra z-ca Wójta, H. Gawrjołek 

21 czerwca 2000r. ostatni raz w murach macierzystej szkoły zebrali się uczniowie klasy ósmej. W czasie wakacji dokonano modernizacji CO na olejowe. 
25 czerwca 2001r po raz ostatni w tej szkole kończą rok szkolny uczniowie klasy V. W przyszłym roku kontynuować będą naukę w innych szkołach. Placówka będzie istniała od tej chwili jako Publiczne Gimnazjum w Przyłęku. Zmienia się również kadra kierownicza. Na emeryturę odchodzi wieloletni pedagog i dyrektor Pani Lucyna Brzozowska i jej mąż Jerzy Brzozowski.

s_przyl_g07.jpg (14119 bytes) 

Od lewej: M. Kuś - Sekretarz Gminy, J. Brzozowski n-l w-f, L. Brzozowska- dyrektor, 
M. Patkowska wizytator, J. Choroś - Wójt Gminy 

Nowy wygląd w czasie wakacji otrzymuje budynek szkolny. 

s_przyl_g08.jpg (9356 bytes)

Koszt remontu wyniósł ok. 200 tyś złotych. 
Nowym dyrektorem gimnazjum zostaje Pan mgr Jerzy Kamionka. 

s_przyl_g09.jpg (2731 bytes)

Obecnie grono liczy 13 osób. 

s_przyl_g10.jpg (29302 bytes)

Od lewej: A. Stankiewicz, M. Gregorczyk, A. Trzaskowska, B. Solis, E. Syta, B. Zasada, 
B. Binięda, J. Kuś, G. Cieślakowski 

16 października 2001 roku przeprowadzony został próbny egzamin z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych przygotowujący do egzaminu generalnego w maju. 
W dniach 14.05.2002-15.05.2002r. uczniowie klas III piszą po raz pierwszy egzamin gimnazjalny  z zakresu przedmiotów humanistycznych (pierwszy dzień) i matematyczno-przyrodniczych (drugi dzień). Egzamin ten przejdzie do historii jako sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów w zreformowanej szkole. Egzamin odbył się w trzech klasach, uczniowie pracowali w ciszy i skupieniu pod okiem komisji egzaminacyjnych. Na wykonanie zestawu egzaminacyjnego mieli 120 min. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00, a zakończył o 11.00.

Pod koniec maja 2002r. usunięto stare szare chodniki betonowe, a na ich miejsce została położona piękna i elegancka czerwona kostka brukowa. Wejście do szkoły zmieniło wygląd.
21 czerwca 2002 roku mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci gimnazjum.
W okresie wakacji roku szkolnego 2002/2003 nową szatę otrzymała szkoła wewnątrz. Zostały odmalowane sale lekcyjne, zakupiono sprzęt komputerowy, ksero oraz założono instalację alarmową. Pracę w szkole rozpoczyna Pani Małgorzata Jaworska jako nauczyciela języka angielskiego, pozostała część grona nie ulega zmianie.

14 października 2002 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W dniu 26 kwietnia odbyło się szkolenie bhp dla wszystkich pracowników naszej gminy ze szkół: PSP w Babinie, PSP Mszadli Starej, PSP Łaguszów, PSP Grabów oraz z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku i Wólce Zamojskiej.  Szkolenie prowadzili: dyrektor ZOZ Przyłęk dr Jan Łebek oraz instruktor bhp z Lublina. 

W dniach 8-9 maja 2003 roku odbył się po raz drugi egzamin gimnazjalny z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich. Atmosfera egzaminu to chwile skupienia i powagi. W tym roku po raz pierwszy nad egzaminem czuwali nie tylko nauczyciele naszej szkoły, ale także nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Zamościu, a obserwatorem delegowanym przez Urząd Gminy była Pani Danuta Bocian. 

W okresie wakacji 2003 została wyremontowana łazienka szkolna, odmalowana sala gimnastyczna wraz z trzonem kuchennym oraz otynkowano magazyn znajdujący się na placu szkolnym.

W dniu 12 października 2003 roku Urząd Gminy w Przyłęku zorganizował w naszym gimnazjum szkolenie przeciwpożarowe, w którym udział wzięli wszyscy nauczyciele i pracownicy szkół z terenu gminy Przyłęk. Celem kursu było opanowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5 i 6 maja 2004r. odbyły się egzaminy gimnazjalne zwane „małą maturą”. Pierwszego dnia sprawdzano umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, drugiego – z matematyczno – przyrodniczych. W tym roku po raz pierwszy rozesłano do szkół trzy nieco zmienione wersje tego samego testu. Chodziło o to, by zwiększyć rzetelność egzaminu oraz samodzielność pracy uczniów. Obserwatorem delegowanym przez Urząd Gminy był Pan Marian Kuś.

Od 1 maja 2004r szkoła posiada własną stronę internetową: www.pgprzylek.pl.
Udało się nareszcie sfinalizować sprawę zakupu gruntu pod boisko szkolne i rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej. Pierwsze prace rozpoczęły się w czerwcu 2004r.

W dniu 11.04.2005r. odbyła się uroczysta publikacja z monograficznej serii wydawniczej książki o Gminie Przyłęk - "PRZYŁĘK - Nasza Ziemia" Monografia o Przyłęku jest kolejną pozycją Biblioteki Sycyńskiej wydaną przez Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna" przedstawiającą powiat zwoleński i należące do niego gminy.

Wśród zaproszonych gości byli m.in: Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego - Bogusław Ferensztajn, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu - Mirosław Ciura, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA - prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, Starosta Powiatu Zwoleńskiego - Jerzy Koziński, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu - bryg. mgr inż. Krzysztof Płachta, Komendant Powiatowej Policji w Zwoleniu - Józef Sławiński, Burmistrz Miasta Zwolenia - Jerzy Buczma, Prezes Banku Spółdzielczego w Zwoleniu - Mieczysław Chołuj. Gospodarzami byli: Wójt Gminy - Jan Choroś, Sekretarz Gminy /zarazem redaktor naczelny monografi/ - Marian Kuś, przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Madejski.
Monografię zakupić można we wszystkich szkołach na terenie gminy przyłęk, Bibliotece Gminnej przy Urzędzie Gminy w Przyłęku, Banku Spółdzielczym w Przyłęku, Poczcie w Przyłęku oraz we wszystkich sklepach GS na terenie gminy.

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II.
W dniach 26-27.04.2005r. odbyły się egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III. W tym roku do egzaminu przystąpiło 57 uczniów z naszego gimnazjum.

2 czerwca 2005 roku uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili Państwowy Dom dziecka w Solcu n/Wisłą. Oprócz prezentów przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów i  zabaw. 
W okresie wakacji 2004/2005 zostały przeprowadzone remonty w starym budynku szkoły; zostały położone płytki na górnym korytarzu, wymalowany górny i dolny korytarz, 3 sale lekcyjne i zamontowane kraty w szatniach. 

25 sierpnia 2005r odbył się odbiór techniczny nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną. 
W nowym roku szkolnym 2005/06 skład grona ulega zmianie. Zostały zatrudnione trzy panie: Agnieszka Szymańska na stanowisku pedagoga, Angelika Przerwa na nauczanie indywidualne i Małgorzata Falkiewicz jako nauczyciel chemii. Dopełnia etat w naszej szkole nauczycielka techniki Renata Durasiewicz, pozostała część grona nie uległa zmianie.

25 listopada 2005r. odbyło się uroczyste oddanie sali gimnastycznej. Więcej informacji znajduje się w archiwum aktualności.

W dniu 24 kwietnia 2006r.o godz. 14.00 w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Ogniska ZNP Przyłęk. Poprowadziły ją: p. Elżbieta Szczepaniak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zwoleniu oraz p. Małgorzata Wróbel – sekretarz. W zebraniu wzięła udział także Prezes zarządu Ogniska w Przyłęku – p. Renata Pożoga, Zarząd składający się z przedstawicieli poszczególnych szkół, dyrektorzy szkół w osobach: p. D. Marszałek, p. J. Czerniak, P. J. Kamionka, p. J. Pastuszko oraz trzydziestu członków ZNP z terenu Gminy Przyłęk. Pani Renata Pożoga przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za okres 2002–2006 r. Następnie odbyły się wybory i głosowania.

W skład Zarządu weszły: p. Renata Pożoga – przewodniczący /PSP Grabów nad Wisłą/, p. Jadwiga Zawodnik – zastępca /PSP Łaguszów/, p. Dorota Kustra – sekretarz /PG Wólka Zamojska/, p. Anna Trzaskowska – członek /PG Przyłęk/, p. Anna Parzych – członek /PSP Mszadla Stara/, p. Kinga Wojtaszek – Mazur – członek /PSP Babin/, p. Bożena Wolszczak – członek /PSP Grabów/. 
Wytypowano także delegatów na Powiatową Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą, która odbędzie się 24 maja 2006 r. o godz. 14.00 w Zwoleniu. Obecni na niej będą wszyscy członkowie nowego Zarządu oraz p. Barbara Solis – nauczycielka PG w Przyłęku. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze przy herbacie i ciastku. Nauczyciele mieli okazję porozmawiać o nurtujących ich problemach i pytaniach.

W czasie wakacji w Sali komputerowej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt (październik). Rozbudowano system alarmowy w starym i nowym budynku, uzupełniono płytki w łazience u chłopców, wymalowano trzon kuchenny, salę komputerową, chemiczną i historyczną.

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.