Logo Gmina Przyłęk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Podsumowanie projektu

W czerwcu 2014 roku zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Powrót do pracy” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu systemowego „Powrót do pracy” był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku. 

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w rolnictwie z terenu gminy Przyłęk, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

GALERIA ZDJĘĆ

W 2014 roku w projekcie wzięło udział 10 kobiet.

W ramach projektu odbyły się m.in.:

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12 godz.);
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (1 godz./1 os. x 10 os. = 10 godz.)

kursy zawodowe:

- kurs zawodowy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

- kurs zawodowy: fryzjer

- kurs zawodowy: kucharz małej gastronomii

 •  dwudniowy wyjazd integracyjny 
 

Powyższe formy wsparcia trwały od kwietnia 2014r. do końca maja 2014r. Powyższe kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu. Uczestnicy projektu podczas szkoleń i warsztatów mieli zapewniony poczęstunek natomiast podczas kursów zawodowych – ciepły posiłek oraz transport do miejsca szkolenia i z powrotem.

W czerwcu 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu, podczas którego Wójt Gminy Przyłęk – Pan Marian Kuś oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Madejska podziękowali uczestnikom za udział i wręczyli zaświadczenia potwierdzające udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach.

Naszym zdaniem warto podejmować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, ponieważ takie działania zwiększają ich szanse na znalezienie zatrudnienia, pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy, podnoszą poziom motywacji do działania i podejmowania trudu poszukiwania zatrudnienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku realizuje projekt systemowy „Powrót do pracy” od 2009 roku. W latach 2009-2014 w projekcie łącznie wzięło udział 56 osób, w tym 55 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach projektu zrealizowano 12 kursów zawodowych: opiekun osób starszych, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka ze stylizacją paznokci i elementami wizażu, kurs komputerowy, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, bukieciarstwo, fryzjer, podstawy księgowości, napełnianie zbiorników w pojazdach gazem LPG, przedstawiciel handlowy, krawiectwo także szeroki wachlarz warsztatów i szkoleń z zakresu: aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wizażu i kreowania własnego wizerunku.

  Indywidualne poradnictwo rodzinne

W dniach 04.04.2014r i 7.04.2014 r w Sali Narad Urzędu Gminy w Przyłęku zostało przeprowadzone indywidualne poradnictwo psychologiczne  w ilości 10 godzin zegarowych przez psychologa, panią Agnieszkę Bieniek w ramach projektu systemowego „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Z porad skorzystało 10 beneficjentek projektu. Wszystkie uczestniczki stawiły się w wyznaczonych terminach celem odbycia indywidualnych spotkań. Czas indywidualnej porady psychologicznej wynosił 1 godzinę zegarową na osobę. Indywidualne poradnictwo psychologiczne obejmowało różnorodną tematykę w zależności od potrzeb każdej z osób. 

 

Celem spotkań było przede wszystkim wsparcie uczestników, podniesienie ich samooceny, praca nad celami życiowymi, praca nad stresem oraz ustalenie indywidualne wizji kariery.

Spotkania z psychologiem miały również na celu omówienie i wskazanie właściwych relacji w rodzinie. W wielu przypadkach skupiały się wokół sytuacji rodzinnych oraz pomocy w rozwiązywaniu i pokonywaniu trudnych sytuacji emocjonalnych beneficjentek.

   

Warsztaty z doradcą zawodowym

W dniach 1, 2 i 3 kwietnia 2014 r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym. Udział w zajęciach warsztatowych w zakresie aktywizacji zawodowej wzięło 10 kobiet z terenu Gminy Przyłęk, uczestniczek projektu systemowego „Powrót do pracy”. Zajęcia objęły 12 godzin warsztatów grupowych podczas, których uczestniczki mogły wspólnie porozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących podjęcia zatrudnienia. 

 

Uczestniczki zajęć nabyły kompetencje i umiejętności zawodowe, takie jak:

 • umiejętność aktywnego poszukiwania pracy,
 • umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych podczas ubiegania się o pracę,
 • umiejętność poruszania się po rynku pracy i korzystania z technologii informatycznych,
 • umiejętność autoprezentacji.

 

Uczestniczki były zdyscyplinowane, po początkowym dystansie angażowały się w dyskusję i brały aktywny udział w zajęciach. 

 

Spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku z Beneficjentami Ostatecznymi

W dniu 7 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Przyłęku w Sali Narad odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku z Beneficjentami Ostatecznymi, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie systemowym PO KL pt: „Powrót do pracy” W spotkaniu uczestniczyły , beneficjentki, grupa 10 osobowa, koordynator projektu - kierownik ośrodka Pani Maria Madejska, pracownicy socjalni – Pani Elżbieta Urbanek, Barbara Pietrus, Hanna Łapczyńska. Kierownik GOPS – Maria Madejska przedstawiła zebranym cele projektu. Głównym zadaniem jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Przyłęk w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. 

 

 

Klienci ośrodka otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, oraz otrzymają minimum po jednym z wybranych przez siebie kursów zawodowych. Z uwagi, iż spotkanie miało charakter organizacyjny, koordynator projektu pani Maria Madejska zapoznała uczestników z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci Ostateczni zostali poinformowani o współfinansowaniu działań projektowych przez EFS, podpisali kontrakty socjalne oraz inne dokumenty. O terminie pierwszych zajęć Beneficjentki zostaną poinformowane telefonicznie. Wszystkim beneficjentkom projektu życzymy wytrwałości w pracy nad zmianą własnej postawy interpersonalnej oraz zwiększenia poczucia własnej wartości. 

 

   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 beneficjentów oraz wyjazdu integracyjnego dla uczestników z otoczeniem w ramach projektu 

„Powrót do pracy”

 

Zawiadomienie o wyborze - plik pdf

   

Przetarg nieograniczony na 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych 

dla 10 beneficjentów oraz wyjazdu integracyjnego 

dla uczestników z otoczeniem w ramach projektu 

„Powrót do pracy”

 

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 2 - plik pdf

Załącznik nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

Załącznik nr 5 - plik pdf

Załącznik nr 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. rozliczeń finansowych

 

Zapytanie ofertowe – plik pdf

Załącznik – plik pdf

Formularz oferty – plik pdf

   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

doradca zawodowy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy.

 

Informacja o wynikach naboru – plik PDF

  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

psychologa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko psycologa.

 

Informacja o wynikach naboru – plik PDF

   

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Informacja o wynikach naboru – plik pdf

 

dotyczy zatrudnienia Doradcy zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku 

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko:
Doradca zawodowy

Przedmiotem zamówienia jest 

prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego
dla 10 uczestników projektu w wymiarze 12 godzin zegarowych
w ramach projektu  „Powrót do pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską.

Termin realizacji zadania w okresie
od marca 2014 r. do kwietnia 2014 r.
Formularz ofertowy z załącznikami należy złożyć w terminie
do 13.03.2014 r. do godziny 14.00

 

Specyfikacja – plik pdf

Załącznik nr 1 – plik pdf

Formularz ofertowy – plik pdf

  dotyczy zatrudnienia Psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku 

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko: 

Psycholog

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych zajęć
warsztatowych z psychologiem dla 10 uczestników projektu
w wymiarze 10 godzin zegarowych w ramach projektu „Powrót do pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską.

 Termin realizacji zadania w okresie
 od marca 2014 r. – do kwietnia 2014 r.
Formularz ofertowy z załącznikami należy złożyć w terminie
do 13.03.2014r. do godziny 14.00

 

Specyfikacja – plik pdf

Załącznik nr 1 – plik pdf

Formularz ofertowy – plik pdf

 

 

   

„Powrót do pracy – 2014”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. zamówień publicznych, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 14 tys. EURO netto

 

Specyfikacja - plik pdf

Formularz oferty - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

   

Przyłęk, dnia 02.01.2014r

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 

„POWRÓT DO PRACY” W 2014R

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „Powrót do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Przyłęk, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej oraz rolników. Dla 10 uczestników projektu w 2014r zaplanowane są między innymi: grupowe spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, kursy zawodowe oraz dwudniowy wyjazd integracyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w GOPS w Przyłęku do dnia 28.02.2014r.

 Ogłoszenie - plik pdf

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SYSTEMOWY

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SYSTEMOWY

„Powrót do pracy” 2013 r.

 

20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy ”Powrót do pracy” realizowany w 2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Spotkanie zainaugurował Wójt Gminy Przyłęk – Pan Marian Kuś, który przywitał zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Wykonawca usługi, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku oraz Uczestnicy Projektu. 

GALERIA ZDJĘĆ

Podczas spotkania Koordynator Projektu -Pani Maria Madejska przedstawiła krótką prezentację multimedialną, której celem było przybliżenie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie w 2013 r. oraz ogólnej wartości realizowanego przedsięwzięcia. Podczas części oficjalnej spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku - Pan Wojciech Szmajda oraz przedstawiciel firmy szkoleniowej Pani Beata Nędzi, którzy życzyli Uczestnikom projektu powodzenia w dalszej ścieżce zawodowej. Elementem podsumowującym część oficjalną spotkania, było wręczenie Uczestnikom projektu zaświadczeń, potwierdzających udział  w szkoleniach.

 

  Kurs Warsztaty autoprezentacji i poprawy wizerunku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku z związku z realizacją projektu systemowego „Powrót do pracy” w dniach 12-14.11.2013r. zrealizował szkolenie pt. „Warsztaty autoprezentacji i poprawy wizerunku” W szkoleniu wzięło udział 10 uczestniczek projektu. Zajęcia obejmowały 5 godzin zajęć grupowych oraz po 5 godzin zajęć indywidualnych. W ramach indywidualnych konsultacji beneficjentki zdobyły wiedzę z zakresu:

 • kreowania własnego wizerunku poprzez ubiór, fryzurę, makijaż, dodatki i higienę osobistą,
 • komunikacji wizualnej mającej na celu poprawę wizerunku osobistego przed rozmową np. z pracodawcą,
 • autoprezentacji,
 • prawidłowego doboru makijażu do typu urody i różnych rodzajów pracy,
 • prawidłowego doboru fryzury do typu urody i różnych rodzajów pracy.

GALERIA ZDJĘĆ

Uczestniczki otrzymały upominki w postaci kosmetyków. Po zakończonym szkoleniu beneficjentki otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały pozytywnie ocenione przez uczestniczki projektu.  

Kurs „Podstawy księgowości”

Jedna z uczestniczek projektu systemowego „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brała udział w kursie pod nazwą „Podstawy księgowości”. Zajęcia odbywały się w dniach do 16.10.2013r. do 29.10.2013r. Zajęcia w ramach kursu odbywały się po osiem godzin dziennie. Część teoretyczna i praktyczna szkolenia przeprowadzona została w sali wykładowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu, ul. Perzyny 86. Program nauczania zajęć teoretycznych i praktycznych poruszał zagadnienia z zakresu m.in. istota i znaczenie rachunkowości, majątek i kapitały jednostek gospodarczych, konta księgowe, funkcjonowanie kont bilansowych, wynikowych, dokumentacja księgowa, wybrane zagadnienia z ewidencji księgowej, podatkowa księga przychodów i rozchodów, obsługa komputerowych programów użytkowych. Słuchaczka pod opieką prowadzącej Pani Ewy Sikorskiej nabyła niezbędne umiejętności do prowadzenia księgowości.

GALERIA ZDJĘĆ

Podczas każdego ze szkoleń, zarówno z zajęć teoretycznych jak i praktycznych odbył się egzamin. Uczestniczki przystąpiły do egzaminów przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu. W ramach części teoretycznej uczestniczki pisały test sprawdzający wiadomości zdobyte podczas kursów, zaś część praktyczna egzaminu polegała na wykonaniu samodzielnie przez każdego uczestnika zadania dotyczącego zagadnień z zajęć praktycznych zleconego przez wykładowcę prowadzącego szkolenie.

Zarówno podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych beneficjentki zapewnione miały wyżywienie w postaci obiadu oraz barku kawowego. 

Beneficjentki dzięki kursom nabyły umiejętności społeczne, które uważane są za największe kompetencje zawodowe. Miały okazję doskonalić umiejętność pracy w grupie, samodyscyplinę, samokontrolę. 

  Wyjazd integracyjny do Zakopanego

W dniach od 19.09.2013r. do 21.09.2013r. został zorganizowany dwudniowy wyjazd integracyjny do Zakopanego w ramach realizowanego projektu „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  W wyjeździe udział wzięło 10 beneficjentek projektu oraz czterech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku. 

Wszyscy uczestnicy na czas wyjazdu integracyjnego zostali ubezpieczeni polisą HDI od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po przyjeździe do Białego Dunajca i zakwaterowaniu w godzinach 1900 – 2000 uczestnicy zjedli wykwintną kolację, przy której rozmawiali na temat dalszych etapów zwiedzania Zakopanego i okolic zgodnie z programem wyjazdu. Kolejny dzień wyjazdu rozpoczął się śniadaniem. Następnie uczestnicy udali się na spływ Dunajcem. Wśród grupy widać było ogromne zainteresowanie pięknymi widokami Pienińskiego Parku Narodowego.

GALERIA ZDJĘĆ

Następnym etapem zwiedzania  z przewodnikiem był zamek w Niedzicy oraz obejrzenie wystawy „wozownia”. Następnie grupa udała się do Białego Dunajca do Pensjonatu „U Toporów” na pyszny obiad. Następnym etapem zwiedzania był wjazd kolejką na Gubałówkę. Uczestnicy podziwiali tam piękne widoki, które rozpościerają się na miasto Zakopane i Tatry. Pogoda była słoneczna a humory dopisywały. Następnie wszyscy udali się na spacer po Krupówkach i zakup pamiątek. Po powrocie do miejsca zakwaterowania w godzinach 2000 – 2300 uczestnicy biesiadowali przy grillu. Uczestnicy tańczyli i bawili się wspaniale przy muzyce góralskiej. Wszyscy byli zauroczeni zakopiańskim klimatem. Ostatni dzień wyjazdu rozpoczęto od śniadania a następnie grupa udała się na Wielką Krokiew, gdzie wyciągiem krzesełkowym wjechała na szczyt krokwi. Następnie grupa wraz z przewodnikiem zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach. Wyjazd zakończył się obiadem. O godzinie 1530 nastąpił wyjazd z Białego Dunajca. Wszyscy byli zadowoleni  z atrakcji, które zapewnił organizator wyjazdu. Ta forma spędzenia czasu zacieśniła więzi społeczne oraz zaspokoiła potrzeby kulturalne podopiecznych  i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.

  Kurs komputerowy

W ramach projektu systemowego „Powrót do pracy” jedna z Beneficjentek w dniach od 20.08.2013r do 04.09.2013 r. uczestniczyła w kursie komputerowym. Zajęcia w ramach kursu odbywały się po 5 godzin dziennie. Część teoretyczna i praktyczna szkolenia przeprowadzona została w Sali wykładowej w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Program zajęć teoretycznych oraz praktycznych poruszał zagadnienia z zakresu m.in. budowa komputera, podłączenie elementów zestawu, obsługa i konfiguracja systemu Windows XP, obsługa edytora Microsoft Excel, tworzenie prezentacji przy pomocy programu Microsoft Power Point, współpraca i wymiana danych między aplikacjami pakietu Office. 

GALERIA ZDJĘĆ

Słuchaczka pod opieką prowadzącego Pana Witolda Jaskólskiego nabyła niezbędne umiejętności do samodzielnego obsługiwania komputera klasy PC, wyposażonego w system operacyjny Windows XP, pakiet biurowy Microsoft Office oraz wykorzystywania sieci Internet.

  Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

W dniach od 19.08.2013r do 30.08.2013r odbył się kurs pod nazwą „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. W szkoleniu wzięło udział 2 kobiety. Zajęcia w ramach kursu odbywały się po 8 godzin dziennie. Cześć teoretyczna szkolenia przeprowadzona została w Sali wykładowej w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. Program nauczania zajęć teoretycznych poruszał zagadnienia z zakresu m.in. działalność handlowa, przedsiębiorstwa handlowe, elementy towaroznawstwa, formy i organizacja sprzedaży, sztuka sprzedawania, ochrona konsumenta. 

GALERIA ZDJĘĆ

Trzeciego dnia kursu tj. 21.08.2013r rozpoczęły się zajęcia praktyczne w Sali wykładowej w Gimnazjum w Zwoleniu. Beneficjentki pod nadzorem prowadzącego Pana Witolda Jaskólskiego uczyły się m.in. rejestracji sprzedaży, programowania, uzyskiwania raportów, a także obsługi programów na komputerze. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki nabyły umiejętności do pełnienia funkcji sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.  

Bukieciarstwo i Florysa

W dniach od 22.07.2013r do 02.08.2013r w ramach projektu systemowego „Powrót do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 8 kobiet z terenu gminy Przyłęk wzięło udział w szkoleniu „Bukieciarstwo i Florysa”. Zajęcia teoretyczne jak również praktyczne odbyły się w Sali Konferencyjnej restauracji „MARS” w Lipsku. Program nauczania podczas zajęć praktycznych poruszał zagadnienia z zakresu m.in. anatomia i fizjologia roślin, główne aspekty uprawy roślin ozdobnych, podstawowe zasady wykonywania kompozycji, projektowanie kompozycji we wnętrzach i w ogrodzie, dekoracje okolicznościowe, aranżacje sklepu i wystaw okiennych.

GALERIA ZDJĘĆ

Czwartego dnia szkolenia rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Słuchaczki w ramach tych zajęć zapoznawały się z codziennymi czynnościami, które wykonuje bukieciarz – florysta. Uczestniczki przygotowywały pod opieką prowadzącej Pani Angeliki Krawczyk m.in. bukiet jubileuszowy z 18 róż, kosze kwiatowe, kompozycje w naczyniach, wiązanki wydłużone i abstrakcyjne, wieńce, stroiki. Zajęcia teoretyczne i praktyczne miały na celu przygotowanie uczestniczki do wykonywania zawodu bukieciarza – florystyk.

  Kurs „Kucharz małej gastronomii”

W dniach od 08.07.2013r do 19.07.203r. odbył się kurs „Kucharz małej gastronomii”. W szkoleniach uczestniczyło 8 kobiet. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w jednej grupie ośmioosobowej. Zajęcia w ramach kursu odbywały się po 8 godzin dziennie. Część teoretyczna szkolenia przeprowadzona została w sali konferencyjnej Restauracji „Mars” w Lipsku. Program nauczania zajęć teoretycznych poruszał zagadnienia z zakresu min. podstaw żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, minimum sanitarne, bhp, organizacja przyjęć okolicznościowych. 

GALERIA ZDJĘĆ


Piątego dnia szkolenia rozpoczęły się zajęcia praktyczne w kuchni Restauracji „MARS”. Beneficjentki w ramach tych zajęć zapoznały się z warsztatem kucharza, narzędziami służącymi do wykonywania codziennej pracy kucharza. Uczestniczki sporządzały pod opieką prowadzącej Pani Alicji Łygan: m.in. surówki, zakąski, potrawy z ziemniaków, kasz, potrawy z mięs, desery.  W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki nabyły umiejętności do pełnienia funkcji kucharza.    

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie Warsztatów z autoprezentacji i poprawy wizerunku w związku realizacją projektu systemowego w 2013 roku „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Szkoleniowe „KMP”

Ul. Traugutta 20A

26 - 600 Radom

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w firmą zostanie zawarta umowa.

   Ogłoszenie o wynikach najkorzystniejszej oferty - plik pdf   

Przyłęk, dnia 11 października 2013r. 

Zapytanie ofertowe 

W związku z realizacją projektu „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku występuje z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania warsztatów z autoprezentacji i poprawy wizerunku dla 10 uczestników projektu systemowego.

Wartość zamówienia nie przekracza wartości 14 000 euro.

Zapytanie ofertowe – plik pdf
Załącznik nr 1 – plik pdf
Załącznik nr 2 – plik pdf

   

Przyłęk, dnia 4 wrzesień 2013r

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie „Dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Zakopanego w związku realizacją projektu systemowego w 2013 roku „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu 

Ul. Perzyny 86

26- 700 Zwoleń 

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w firmą zostanie zawarta umowa.

 

 Ogłoszenie o wynikach najkorzystniejszej oferty - plik pdf  

Zapytanie cenowe 

Przyłęk, dn. 20 sierpnia 2013r.

 

Zapytanie cenowe 

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 14.000 EURO

 

Gmina Przyłęk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego wyjazdu integracyjnego do Zakopanego dla 10 osób uczestników projektu „Powrót do pracy” i 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku w ramach realizowanego projektu „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Łączna liczba uczestników wyjazdu 14 osób.


Zapytanie cenowe – plik pdf
Załącznik nr 1 – plik pdf
Załącznik nr 2 – plik pdf
Załącznik nr 1 – plik doc
Załącznik nr 2 – plik doc

 

   

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń zawodowych w związku realizacją projektu systemowego „Powrót do pracy” 

w 2013 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu 

Ul. Perzyny 86

26- 700 Zwoleń 

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w firmą zostanie zawarta umowa.

  Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W dniach 07 i 10.06.2013 r. w ramach projektu systemowego pt. „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Beneficjentek projektu skorzystało z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Czas indywidualnej porady psychologicznej wynosił 1 godzinę na osobę. 

 

   

Notatka z grupowych warsztatów z Doradcą Zawodowym

W dniach od 04.06. 2013r do 06.06.2013r w wymiarze 12 godzin zegarowych w Sali Narad Urzędu Gminy w Przyłęku odbyły się grupowe warsztaty uczestników projektu systemowego „Powrót do pracy” z doradcą zawodowym. 

Program zajęć dotyczył:

 • Bilansu umiejętności i predyspozycji zawodowych ( Sposoby dokonywania samooceny własnej osoby, poznanie mocnych i słabych stron, odkrywanie własnego potencjału zawodowego).
 •  Tworzenia dokumentów aplikacyjnych pod kątem wymogów stawianych przez pracodawców ( list motywacyjny, CV zawodowe, funkcjonalne).
 • Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej ( radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej, specyfikacja rozmowy kwalifikacyjnej, czego oczekuje pracodawca – na co zwrócić uwagę, rozmowa kwalifikacyjna – jak uniknąć błędów.
 •  Zasad skutecznego działania.
 •  Analizy lokalnego rynku pracy.
 •  Technik poszukiwania pracy.

 

 

Beneficjenci otrzymali gadżety promocyjne tj. teczki, długopisy oraz notatniki ologowane zgodnie z wytycznymi. Podczas zajęć uczestnikom zapewniono poczęstunek (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka). Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego doradcę zawodowego. Na koniec zajęć przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

  Zapytanie ofertowe

Przyłęk, dnia 18 czerwca 2013r.

 Zapytanie ofertowe

 Dotyczy udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000euro netto.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń zawodowych dla 10 beneficjentów biorących udział w projekcie„ Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 beneficjentów, uczestniczących w projekcie „Powrót do pracy”. Celem szkoleń jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności przydatnych w podjęciu zatrudnienia. 


Zapytanie ofertowe – plik pdf
Załącznik nr 1 – plik pdf  

Ogłoszenie wyniku naboru

Przyłęk, dnia 15.05.2013r

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko psychologa w związku z realizacją projektu systemowego „Powrót do pracy” w 2013r współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano następującą kandydaturę:

Pani Agnieszka Bieniek zamieszkała Kozienice

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w zostanie zawarta umowa zlecenie.  

Ogłoszenie wyniku naboru

Przyłęk, dnia 15.05.2013r

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko 

doradca zawodowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy w związku z realizacją projektu systemowego „Powrót do pracy” w 2013r współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano następującą kandydaturę: Pani Agnieszka Bieniek zamieszkała Kozienice.

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w zostanie zawarta umowa zlecenie.

  Informacja o wynikach naboru

Przyłęk, dnia 06.05.2013r

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych, w związku z realizacją w roku 2013 projektu systemowego pt. „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Rozwój aktywnej integracji, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano następującą kandydaturę:

1. Pana Leszka Rutkowskiego zam. Rudki

Złożona oferta spełniła warunki stawiane przez  Zleceniodawcę. Z w/w zostanie zawarta umowa-zlecenie

  Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne

W dniu 03.04.2013r o godzinie 1100 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku w ramach projektu systemowego „Powrót do pracy” odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne. Spotkanie miało na celu zapoznanie osób zakwalifikowanych na listę podstawową i rezerwową w V edycji projektu systemowego pt. „Powrót do pracy”. 

 

 

 

Uczestników spotkania przywitała Kierownik GOPS Pani Maria Madejska – koordynator projektu, która omówiła główne założenia projektu i tematykę poszczególnych działań w V edycji projektu w 2013 r. Uczestnicy biorący udział w projekcie wypełnili ankietę początkową oraz dokumentację rekrutacyjną. Pracownicy socjalni GOPS udzielili odpowiedzi na nurtujące pytania uczestników spotkania oraz pomogli w wypełnianiu dokumentacji.

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko: Psycholog

 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych zajęć warsztatowych z psychologiem dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godzin zegarowych w ramach projektu „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 Termin realizacji zadania w okresie od 20 maja 2013 r. – do 14 czerwca  2013r.
Formularz ofertowy z załącznikami należy złożyć w terminie do 13.05.2013r. do godziny 14.00. 

 

Specyfikacja – plik pdf
Załącznik nr 1 – plik pdf
Formularz ofertowy – plik pdf
Umowa – wzór – plik pdf

  Oferty na stanowisko: Doradca zawodowy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko:
Doradca zawodowy

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla 10 uczestników projektu w wymiarze 12 godzin zegarowych w ramach projektu  „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską. Termin realizacji zadania w okresie od 20 maja 2013 r. do 15 czerwca 2013 r. Formularz ofertowy z załącznikami należy złożyć w terminie do 13.05.2012 r. do godziny 14.00

Specyfikacja - plik pdf
Załącznik nr 1 - plik pdf
Formularz ofertowy - plik pdf
Umowa – wzór - plik pdf

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

 

dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. zamówień publicznych, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 14 tys. EURO netto

 

Specyfikacja - plik pdf

 

Formularz oferty - plik pdf

 

Załącznik nr 1 - plik pdf

 

Przyłęk, dnia 04.04.2013 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

specjalista ds. rozliczeń finansowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, informuje o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. rozliczeń finansowych, w związku z realizacją w roku 2013 projektu systemowego pt. „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Rozwój aktywnej integracji, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano następującą kandydaturę:

 1. Pani Anna Krześniak, zam. Władysławów

Złożona oferta spełniła warunki stawiane przez Zleceniodawcę. Z w/w zostanie zawarta umowa-zlecenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

 

dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. rozliczeń finansowych, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 14 tys. EURO netto

Specyfikacja - plik pdf

 

Formularz oferty - plik pdf

 

Załącznik nr 1 - plik pdf

 

 

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 

„POWRÓT DO PRACY” W 2013R

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „Powrót do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Przyłęk, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej oraz rolników. Dla 10 uczestników projektu w 2013r zaplanowane są między innymi: grupowe spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, kursy zawodowe oraz dwudniowy wyjazd integracyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w GOPS w Przyłęku do dnia 28.02.2013r.

 Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym - plik pdf  

Podsumowanie projektu 2012

 

 

W dniu 17 grudnia 2012r odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Powrót do pracy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany był od 01.01.2012r do 31.12.2012r i adresowany był do 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. W 2012r w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu zorganizowano grupowe spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, kursy zawodowe: Kucharz małej gastronomii dla 8 osób, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 8 osób, Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 1 osoby, Przedstawiciel handlowy dla 1 osoby, Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 1 osoby, Napełnianie zbiorników w pojazdach gazem LPG dla 1 osoby oraz dwudniowy wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie połączony z ośmiogodzinnym szkoleniem na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Łączna wartość projektu wyniosła 105 300,00 zł. Wkład własny ośrodka to 10,5% co stanowi kwotę 11 056,50 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla Beneficjentów. Otrzymana dotacja stanowi 94 243,50 zł. 

Galeria zdjęć

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy w Przyłęku Pan Marian Kuś, Przewodniczący Rady gminy w Przyłęku Pan Wojciech Szmajda, Członek Zarządu Powiatu Pan Mirosław Madejski, Skarbnik Gminy Pani Mirosława Witczak, Radni Gminy Przyłęk, przedstawiciele firmy szkoleniowej „Profesja” Pani Iwona Wiśnik, Pan Grzegorz Nowakowski, uczestnicy projektu oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku zaangażowani w realizację projektu. 

Spotkanie podsumowujące projekt „Powrót do pracy” zainaugurował Pan Wójt Marian Kuś, który przywitał zaproszonych gości oraz uczestników projektu. Pan Wójt podziękował uczestnikom  za czynny udział w projekcie , gratulował zdanych egzaminów oraz życzył wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy w dalszym życiu. Następnie głos zabrała koordynator projektu Pani Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, która przedstawiła za pomocą prezentacji multimedialnej cel główny projektu, cele szczegółowe oraz zadania i osiągnięte rezultaty.

Głos również zabrał przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Szmajda i przedstawiciele firmy szkoleniowej „Profesja”.

Po krótkich przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom projektu dyplomów z podziękowaniami oraz zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje podczas udziału w projekcie. 

Zespół projektowy realizujący projekt, dziękuje uczestnikom projektu jak i zaproszonym gościom za uczestnictwo w spotkaniu.

 

 DWUDNIOWY WYJAZD INTEGRACYJNY W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE POŁĄCZONY Z OŚMIOGODZINNYM SZKOLENIEM „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

 

W dniach 7-8 grudnia 2012r dla 10 uczestników projektu oraz 
4 pracowników socjalnych zaplanowano wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie podczas, którego przeprowadzono ośmiogodzinne szkolenie na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Szkolenie było nowym i cennym doświadczeniem dla beneficjentów, którzy w życiu codziennym mogą być nie tylko biernymi obserwatorami ale i czynnie włączyć się w pomoc osobom poszkodowanym.

 

Galeria zdjęć

Program wycieczki obejmował: Dzień 1-śniadanie w Restauracji „Mars” w Lipsku, dojazd i zakwaterowanie w Restauracji „U Jana” w Rudkach obok Nowej Słupi, obiad, seminarium „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w Sali Konferencyjnej „U Jana”, seans „Mój rower” w Multikinie w Kielcach, kolacja. Dzień 2 – śniadanie, seminarium „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w Sali Konferencyjnej „U Jana”, zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, podejście drogą Królewską na „Święty Krzyż”, obiad, wyjazd, uroczysta kolacja w Restauracji „Mars” w Lipsku.

 

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie „Dwudniowego wyjazdu integracyjnego w Góry Świętokrzyskie połączonego z ośmiogodzinnym szkoleniem na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w związku realizacją projektu systemowego w 2012 roku „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu 

Ul. Perzyny 86

26- 700 Zwoleń 

 

Złożona oferta spełnia warunki stawiane przez Zleceniodawcę. 

 

Z w/w firmą zostanie zawarta umowa.

 Ogłoszenie o wynikach najkorzystniejszej oferty  

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Powrót do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Przyłęk /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku w ramach realizowanego projektu systemowego 

 

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY 

Usługodawcę do zorganizowania dwudniowego wyjazdu integracyjnego w Góry Świętokrzyskie połączonego z ośmiogodzinnym szkoleniem na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla 10 osób (uczestników projektu) i 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

 

I. Dwudniowy Wyjazd integracyjny ze szkoleniem na temat „Pierwsza pomoc przemedyczna” w terminie od 07.12.2012 r. – do 08.12.2012 r. 

 

 Zapytanie ofertowe - plik pdf   

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

 

 

Kurs ukończyło osiem osób. Realizowany był w terminie od 18.10.2012r do 08.11.2012r. Obejmował 30 godzin wykładów i 70 godzin zajęć praktycznych. W trakcie kursu uczestniczki nabyły wiedzę z zakresu: podstawowych zasad organizacji gastronomii i procesów technologicznych w gastronomii, minimum sanitarnego, towaroznawstwa oraz techniki sporządzania potraw.

 

 

Galeria zdjęć

 

  MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

W dniach od 12.10.2012r  do 26.10.2012r jeden z uczestników projektu brał udział w kursie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych. Celem kursu było uzys

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.