Logo Gmina Przyłęk

PG w Wólce Zamojskiej

Historia szkoły w Wólce Zamojskiej

            Powstanie szkoły w Wólce Zamojskiej datuje się od 1918r. Mieściła się ona w budynku wynajętym od mieszkańca Wólki Zamojskiej – Dębca Józefa. Utworzone wówczas cztery klasy uczył Pan Stankiewicz. W 1919r. na jego miejsce przychodzi Maria Sobolewska. W roku 1922 następują zmiany. Powstaje dwa nowe oddziały i zostaje zatrudniona druga nauczycielka. Nauka odbywa się w budynku należącym do Borka Jana. 

            W roku 1923 przychodzi na stanowisko kierownicze Mordziński Jakub. Zaczyna się wtedy organizować budowa szkoły. Jej inicjatorami byli: Jagmin Marian, były właściciel majątku Ludwików oraz mieszkańcy Wólki Zamojskiej – Szamanek Józef i Kusio Jan. Budowę prowadził Sałbut Franciszek, mieszkaniec Zamościa Nowego, przy poparciu całego społeczeństwa i Komitetu Budowlanego, w którego skład wchodzili – Szamanek Józef, Koziara Franciszek, Mordziński Jan, Gołda J., Kusio Jan i Turski Józef. W roku 1925 budowa została zakończona. Wybudowano dwie sale lekcyjne i dwa mieszkania dla nauczycieli. W 1926r. odchodzi Pan Mordziński, a na jego miejsce przychodzi Gębka Konstanty, który pracuje do roku 1938. Za jego kadencji wybudowano dodatkową salę lekcyjną, przeprowadzono gruntowny remont sal pobudowanych wcześniej, postawiono piece kaflowe, wybudowano studnię i budynek gospodarczy, posadzono parkan z morw oraz zaprowadzono hodowlę jedwabników.

            W roku 1938 stanowisko kierownicze obejmuje Sędziak Jan. Pełni tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji tajne nauczanie prowadzili: Pawlak Antoni, jako kierownik szkoły oraz Panie Wróblewska i Majcher. W czasie wojny budynek szkolny i gospodarczy zostały zniszczone przez wycofujące się wojska niemieckie.

            W roku 1945 dzieci z terenu Wólki Zamojskiej uczęszczały do szkoły w Grabowie. W 1946r., dzięki staraniom miejscowej ludności, zostaje przydzielony barak z Klasztornej Woli k. Dęblina, który zostaje sprowadzony i pobudowany obok zburzonego budynku. Pierwszym nauczycielem po wyzwoleniu był Solek Krzysztof, który uczył sam do roku 1947. W tym roku zostają przydzielone szkole dwa dodatkowe etaty. Pracę rozpoczynają Jagodziński Leon i Lepianka Józefa. Dzięki temu stopień organizacyjny szkoły wzrasta. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Nauczyciele nie otrzymywali poborów, lecz utrzymywali się ze składek rodziców. Wskutek złych warunków bytowych nauczycieli i trudnej bazy lokalowej szkoły, miała miejsce duża płynność kadry nauczycielskiej. W okresie od wyzwolenia do 1956r. przez szkołę w Wólce Zamojskiej przewinęło się wielu nauczycieli. Oprócz już wymienionych pracowali: Różyczki Stefan, Ociesa Kazimierz, Kosmala Henryk, Bzikot Zofia, Fliszkiewicz Marian, Janik Mieczysław, Pani Kącka, Pan Kalinowski i inni.

            W roku 1950 z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Janika Mieczysława i przy pomocy komitetu rodzicielskiego rozpoczęto,  sposobem gospodarczym budowę, tzw. świetlicy. Miał to być budynek z kamienia budowlanego. Ówczesny komitet rodzicielski nie szczędził wysiłków w celu zgromadzenia potrzebnych funduszy i materiałów. Ostatecznie przy częściowej pomocy władz powiatowych i gminnych budynek został postawiony. Mieściły się w nim dwie sale i korytarz. Również w tym roku posadzono na placu szkolnym 12 arów lasu. W latach 1954 – 56 rozpoczęły pracę w tutejszej szkole Panie: Sokołowska Teresa, Kusio Stanisława i Bienias Maria. Obowiązki kierownika szkoły pełnił do roku 1958 Sitek Stanisław.

W tym czasie sytuacja gospodarcza kraju uległa poprawie i zaczęto myśleć o budowie nowych szkół. Wólka Zamojska z racji posiadania bardzo sfatygowanego baraku oraz bardzo dużej aktywności społeczeństwa zaczęła starać się o przyznanie w ich miejscowości kredytu na budowę szkoły z funduszy inwestycyjnych.

            W roku 1958 na stanowisko kierownicze przychodzi Gołda Tadeusz, były kierownik szkoły w Trzciankach. Wtedy też poczyniono pierwsze kroki w kierunku przygotowania budowy. Rozpoczęto pertraktacje w sprawie częściowej zamiany placu pod budowę, przeprowadzono badania gruntu, itp.

            Nieco wcześniej, bo już w 1955r., powstał w Zwoleniu powiat, a równocześnie Wydział Oświaty, pod który podlegała tutejsza szkoła. W wydziale tym pracował m.in. Mordziński Jakub, dawny kierownik szkoły, który w znacznej mierze przyczynił się do tego, że budowa szkoły w Wólce Zamojskiej rozpoczęta została jako jedna z pierwszych na terenie powiatu Zwoleń. Zaplanowano ją na wiosnę 1959r. Początek prac nieco się opóźnił. Dopiero w czerwcu przystąpiono do kopania fundamentów. Niestety nie obyło się bez problemów. Kiedy zorientowano się, że będzie to niewielki budynek, prace przy fundamentach zostały przerwane. Po uzyskaniu zgody Inspektoratu Oświaty w Zwoleniu, oddelegowano trzy osoby do Kuratorium Oświaty w Kielcach w celu zmiany projektu budowy. Po załatwieniu wszystkich formalności przerwane prace podjęto na nowo. Jesienią 1960r. budowa szkoły została ukończona. Budynek miał 2220m³ kubatury, mieścił 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, kancelarię, kuchnię i korytarz. Oddanie budynku nastąpiło 19 listopada 1960r. i było bardzo uroczyste. Przybyły najwyższe władze powiatowe. Jeszcze w lipcu tego roku rozpoczęto budowę dwurodzinnego budynku mieszkalnego dla nauczycieli. Pobudowano go dokładnie w tym samym miejscu, w którym stał przedwojenny, zniszczony przez okupanta, budynek szkolny.

            Od roku 1960/61 szkoła posiada 5 etatów nauczycielskich  i punkt filialny w Załazach, w którym uczy Nakonieczna Natalia. Nauczyciele tutejszej szkoły poświęcali wiele czasu pracy pozalekcyjnej. Od kilku lat istniała drużyna harcerska, której opiekunką była Bienias Maria. Harcerze odnosili wiele sukcesów, szczególnie w zakresie pracy kulturalno – rozrywkowej zajmując dwukrotnie I miejsce w rejonie, a w roku 1963/64 I miejsce w powiecie. Od 1958r. istnieje Szkolne Koło Sportowe, którego opiekunem był Gołda Tadeusz. Zespoły chłopców i dziewcząt  zajmowały w piłce ręcznej dwukrotnie I miejsca w rejonie i powiecie.

            31 sierpnia 1965r. Gołda Tadeusz zostaje przeniesiony do szkoły w Grabowie. Po nim kierownikiem zostaje Fijołek Michał. W roku 1966/67 w związku z wprowadzeniem w życie pełnej reformy szkolnej, mimo słabej obsady kadrowej w powiecie, przydzielono szkole szósty etat. Podczas wakacji przeprowadzono pierwszy poważniejszy remont szkoły wykonany przez Spółdzielnię Wielobranżową Zaopatrzenia i Zbytu w Zwoleniu.

            W roku 1967 wsie należące do obwodu szkolnego Wólki Zamojskiej zostały objęte powiatowym planem elektryfikacji wsi. Latem miejscowa ludność sprowadziła w czynie społecznym słupy, a w grudniu przystąpiono do pracy. Dzięki sprawnej organizacji już 9 lutego 1968r. podłączono zbudowaną linię i szkoła oraz miejscowa ludność otrzymała upragnioną energię.

            W roku 1970/71 pracuje już ośmiu nauczycieli. W czasie wakacji budynek został pięknie odnowiony. Wymieniono podłogi w trzech salach lekcyjnych oraz pracowni zajęć praktyczno-technicznych, położono tynk zewnętrzny, odnowiono ściany. Koszty remontu pokryła w większości Gromadzka Rada Narodowa w Łagowie.

            W związku z obniżeniem stopnia organizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łagowie od roku 1973/74 została ona drugim punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Wólce Zamojskiej. Uczniowie z klas V – VIII przeszli do szkoły macierzystej.

            W czerwcu 1978r. przeprowadzono kolejny remont budynku. W jego zakres wchodziły następujące prace: malowanie wewnątrz budynku, uzupełnienie tynków zewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pokrycia dachowego.

            Z nowym rokiem szkolnym 1984/85 następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Fijołek Michał odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce zostaje powołana nauczycielka tutejszej szkoły Brodowska Krystyna.

Aby usprawnić pracę szkoły przystąpiono do remontu starego budynku szkolnego i pozyskano przez to jedną salę na zajęcia dla oddziału przedszkolnego. Dzięki temu poprawiła się  higiena pracy umysłowej młodzieży i nauczycieli. Na uwagę zasługuje fakt, że remont budynku prowadzony był w czynie społecznym. W 1987r. podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji szkoły. Prace rozpoczęto 22 kwietnia 1988r. Czynnie włączyli się do nich rodzice i młodzież. Widoczne było duże zaangażowanie naczelnika gminy Chorosia Jana i gminnych pracowników oświaty.

            Z końcem sierpnia 1989r. dyrektor szkoły Brodowska Krystyna odchodzi na emeryturę a jej obowiązki obejmuje Krawczyk Jadwiga. Jesienią rozbudowa szkoły zostaje zakończona. W listopadzie następuje oddanie do użytku nowych pomieszczeń. Budynek szkoły powiększył się o 2 sale lekcyjne, gabinet dyrektora szkoły, wc dla personelu i młodzieży oraz kotłownię. Szkoła zyskała instalację centralnego ogrzewania i bieżącą wodę.
 

 

W 1992r. zostaje zlikwidowany punkt filialny w Łagowie. Planowano także likwidację punktu filialnego w Załazach, ale stanowczy protest rodziców, którzy udali się do władz gminnych i do kuratorium, zakończył się dla nich pomyślnie i istnienie tego punktu zostało utrzymane. W sierpniu 1995r. umiera Pasek Henryka, długoletnia nauczycielka klas I-III w Załazach. Rodzice nie protestują już przeciwko likwidacji szkoły w ich miejscowości i zgadzają się, aby  dzieci dojeżdżały do Wólki Zamojskiej. Radni gminy Przyłęk wpływają na zmianę kursu autobusu PKS, który w drodze ze Zwolenia do Ławeczka przejeżdża przez Załazy i przywozi uczniów do szkoły w Wólce Zamojskiej.

W czerwcu 1996r. dotychczasowa dyrektor szkoły Krawczyk Jadwiga decyduje się przejść na emeryturę. Rada Gminy Przyłęk ogłasza konkurs, w wyniku którego nowym dyrektorem szkoły zostaje Pastuszko Sławomir, nauczyciel tutejszej szkoły.
 


W sierpniu, dzięki przychylności władz gminnych, zostaje gruntownie wyremontowany budynek „starej” szkoły. Wymieniono zniszczone podłogi oraz pokrycie dachu, odmalowano sale oraz elewację zewnętrzną. Wszystkie prace wykonali nieodpłatnie rodzice uczniów  z Wólki Zamojskiej i Zamościa, koszty materiałów pokryła gmina. W 1998r. po raz kolejny wyremontowano główny budynek szkoły. Zostały wymienione okna we wszystkich salach na I kondygnacji, wybudowano nowe chodniki przed szkołą. Rodzice w czynie społecznym odmalowali ściany zewnętrzne szkoły.

W roku 1999 wchodzi w życie nowa reforma szkolna. Rada Gminy w Przyłęku podjęła uchwałę o powstaniu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej. Zostaje utworzony zespól szkół, w skład którego wchodzą klasy IV-VI i VIII szkoły podstawowej oraz nowo powstałe klasy gimnazjum. Szkoła podstawowa ma istnieć do wygaśnięcia, czyli do roku 2002. Dyrektorem Zespołu Szkół w Wólce Zamojskiej zostaje ponownie Pastuszko Sławomir. W pierwszym roku istnienia nowej placówki gmina zaopatrzyła szkołę w 5 komputerów, a w następnym roku dokupiła 3.

W wakacje 2001r. po raz kolejny można odczuć troskę władz gminnych o wygląd szkoły. Wymienione zostają stare drewniane okna na korytarzu szkolnym, w bibliotece i pokoju nauczycielskim  na nowe PCV. Stare, eternitowe pokrycie dachu, wymieniono na nową blachę trapezową, a rynny na plastikowe. Dzięki temu warunki pracy w szkole uległy znacznej poprawie.

01 października 2001r. w ramach programu „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum” szkoła otrzymała nową 10-cio stanowiskową pracownię komputerową z dostępem do internetu.

Największą bolączką szkoły jest brak stołówki i sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły  liczy w tej sprawie na pomoc ze strony władz gminy.

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.