Logo Gmina Przyłęk

PSP w Mszadli Starej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej

Otwarcie i budowa szkoły podstawowej

Szkoła Powszechna w Mszadli Starej została założona w 1933 roku dzięki staraniom Heleny Kołodziej, która  przez następne trzy lata była jej kierownikiem. W 1936 roku kierownictwo placówki objął Henryk Karcz (zdjęcie poniżej). H. Karcz wraz z uczniami ( zdjęcie pochodzi sprzed 60 lat)

 

Początkowo szkoła mieściła się w jednym niewielkim pomieszczeniu wynajętym u Stanisława Lachtary. Mieszkańcy Mszadli Starej postanowili sprzedać działkę o powierzchni 1,68 ha znajdującą się w sąsiedztwie szkoły i za uzyskane pieniądze zakupić budynek z przeznaczeniem na szkołę. Tak też się stało. W 1937 roku na zebraniu gromadzkim wystawiono na licytację działkę szkolną, którą nabył Feliks Woźniczka znany z działalności szkółkarskiej sadownik. W tymże roku wytypowani przez wieś pełnomocnicy (m.in. sołtys Stanisław Greguła) nabyli w Garbatce niewykończony dom, a następnie zajęli się jego przetransportowaniem do Mszadli. Zarząd Gminy zakupił dachówkę oraz dreny na studnię. Niestety prace wykończeniowe budynku przebiegały niezwykle opieszale. 

 

Szkoła w czasie wojny

W dniu wybuchu II wojny światowej dom był zestawiony i pokryty dachówką, ale brakowało sufitów, podłóg, okien itd. Wybuch wojny przerwał remont przyszłej szkoły, niewykończony budynek zaczął niszczeć. Widząc to, mieszkańcy wsi we własnym zakresie odremontowali jedną salę oraz korytarz. Jednakże działania wojenne w 1944 roku przerwały prace, a co gorsza wskutek tego, że teren ten stanowił przyczółek mostowy, budynek szkolny uległ całkowitemu zniszczeniu, podobnie zresztą jak cała wieś Mszadla Stara. 

 

Po wojnie

W styczniu 1945 roku po przesunięciu się frontu dalej na zachód ludność powróciła na zgliszcza. Powrócił również Henryk Karcz. Pomimo niezwykle trudnych warunków (brakowało żywności, a ludzie mieszkali w bunkrach), należało zorganizować szkołę, co udało się już  w kwietniu 1945 roku. Była to jedyna szkoła na przestrzeni nie tylko kilku wsi, ale kilku gmin, a uczęszczały do niej nawet dzieci z odległej Chotczy.

Szkoła mieściła się w wynajętej u Józefa Belki dużej sali, ale bez okien, podłogi i sufitu. Kierownictwo szkoły ponownie objął p. Karcz, który był jednocześnie jedynym nauczycielem. Prowadził cztery klasy liczące w sumie 145 uczniów.

W roku szkolnym 1946/47 nauka odbywała się w poniemieckim baraku zakupionym przez społeczność wiejską w Garbatce i przetransportowanym do Mszadli. 

Powiększyło się grono pedagogiczne, w 1949 roku przybył do Mszadli Karol Piskała, a rok później Genowefa Urbańska. Od tego roku uczniowie uczęszczali już do klas I-VI, a nauka odbywała się w trzech pomieszczeniach baraku. W 1953 roku stanowisko p. Urbańskiej objęła Alina Celuch, która została jednak przeniesiona do innej placówki, a na jej miejsce zatrudniono Kazimierę Piskałę.

Dzięki staraniom Henryka Karcza od roku szkolnego 1954/55 szkoła w Mszadli Starej stała się pełną siedmioklasową szkołą podstawową. W tym roku pracę podjęła Michalina Krekora. Uczniowie uczyli się w czterech pomieszczeniach, odremontowanych głównie przez rodziców. Oprócz sal lekcyjnych szkoła posiadała kancelarię oraz trzy mieszkania dla nauczycieli. W 1956 roku nastąpiła kolejna zmiana w gronie pedagogicznym: Kazimiera i Karol Piskałowie zostali przeniesieni do szkoły  w Chechłach, a na ich miejsce przyszły dwie nauczycielki - Teresa Tuźnik i Wanda Sieklucka, którą rok później zastąpiła Kazimiera Wójcik-Madejska. To jednak nie ostatnia zmiana – Teresa Tuźnik i Michalina Krekora-Budniak zostały oddelegowane do innych placówek, a zatrudniono Zofię Walas-Pawelec i Jana Guzala. Wkrótce Mszadlę opuściła Kazimiera Madejska, a jej stanowisko objęła Barbara Guzal.

 

Nowa szkoła

W 1962 roku podjęto inicjatywę budowy nowej szkoły. Jednak dopiero we wrześniu 1965 roku rozpoczęto pierwsze prace. Opóźnienie budowy spowodowane było sporem mieszkańców Mszadli Starej i Mszadli Nowej o lokalizację szkoły, który ostatecznie przerwała decyzja z 20 lipca 1965 roku korzystna dla Mszadli Starej. Termin oddania szkoły  oraz domu mieszkalnego dla nauczycieli zaplanowano na koniec czerwca 1966 roku. Dzięki aktywnemu włączeniu się mieszkańców wsi, zaradności kierownika szkoły H. Karcza oraz przychylności ówczesnych władz dotrzymano terminu - 9 lipca 1966 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. 
 


 

Budynek niewątpliwie nie należał do największych, ale jak na owe czasy był wystarczający na potrzeby szkoły. Znajdowało się w nim 6 sal lekcyjnych, biblioteka, sala przeznaczona na ćwiczenia gimnastyczne, kancelaria, szatnia oraz sanitariaty. Nowa placówka, w porównaniu z dotychczasowym barakiem, zapewniała komfortowe warunki nauki. Z czasem zagospodarowano również teren wokół szkoły, gdzie powstały boiska, zielone tereny rekreacyjne, doświadczalna działka szkolna a także sad. 

Uczniowie uczyli się już w szkole ośmioklasowej, a do czteroosobowego grona pedagogicznego dołączyła Krystyna Jasik-Skorek, a rok później Janina Chmielnicka, która po roku pracy została oddelegowana do powiatu radomskiego. W 1968 roku nastąpiła kolejna zmiana w obsadzie nauczycielskiej – pracę w szkole podjęła Irena Gozdur-Karwicka oraz Barbara Wilkiewicz, zaś w 1970 Teresa Iwon-Kuś. W związku z przyjęciem dzieci z innych szkół po ich reorganizacji (głównie z Łagowa i Mszadli Nowej) zatrudniony został także Tadeusz Molenda.

  Szkoła w tym czasie należała do grona najlepszych placówek na terenie gminy. H. Karcz był nie tylko zaradnym i skutecznym kierownikiem, konsekwentnym w działaniu organizatorem, ale przede wszystkim wszechstronnym i wybitnym nauczycielem, dla którego najważniejsza była troska o ucznia, o jego rozwój i przyszłość. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele dbali o wysoki poziom nauczania, do zajęć przygotowywali się niezwykle starannie, wykonując na przykład liczne pomoce naukowe, które były nagradzane na różnych wystawach. Uczniowie działali w szkolnych organizacjach, uczestniczyli w zajęciach kół zainteresowań, stworzyli zespół muzyczny, który występował i zajmował I miejsca w wielu konkursach. Brali udział także w bliższych i dalszych wycieczkach. Była to szkoła na miarę dzisiejszych czasów, o czym świadczą zachowane dokumenty, co z kolei jest dowodem wyjątkowej postawy ówczesnego kierownika, założyciela szkoły.
 

Henryk Karcz przeszedł na zasłużoną emeryturę w 1975 roku, a jego następcą został mgr Jan Guzal (na zdjęciu), który tę funkcję pełnił do 1991 roku.

W roku szkolnym 1978/79, ze względu na niewielką liczbę uczniów, ówczesne władze oświatowe zamienili dotychczasową ośmioklasową szkołę w Mszadli w Szkolny Punkt Filialny, podlegający dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przyłęku. Uczniowie uczęszczali do klas I-IV do roku 1986, kiedy to został obniżony stopień organizacyjny szkoły do klas I-III.  


W latach 1986-1991 grono pedagogiczne stanowili J. i B. Guzalowie oraz ich córka Małgorzata. Po odejściu w 1991 roku na emeryturę państwa Guzalów dyrektorem szkoły zostaje wspomniana Małgorzata Guzal. Placówka staje się znowu samodzielną czteroklasową szkołą podstawową. Zatrudniono nowe nauczycielki Ewę Grzybowską, Jolantę Kuś i Renatę Klimowicz (zdjęcie po prawej), która od 1995 do 1999 roku będzie piastować funkcję kolejnego dyrektora.
 

 

mgr M. Guzal         Renata Klimowicz
dyrektor w latach         dyrektor w latach
1991 - 1995                1995 - 1999

Placówka przez te ostatnie dwadzieścia lat przeżywała trudne momenty; brakowało środków na remonty, na pomoce, budynek oraz jego otoczenie niszczało. Do czterech oddziałów uczęszczało niewielu uczniów, w związku z czym klasy były łączone. Stale nad szkołą wisiała groźba jej likwidacji, która szczególnie poważnie brzmiała w związku z wprowadzoną w 1999 roku reformą oświaty i reorganizacją szkół. I jeszcze raz mieszkańcy Mszadli udowodnili, że zależy im na istnieniu szkoły, że jest potrzebna i  trzeba o nią zabiegać.

Reforma oświaty.mgr Ewa Grzybowska
 

Po burzliwych sesjach Rady Gminy radni podjęli uchwałę o pozostawieniu szkoły w Mszadli Starej, do obwodu której będą należały następujące miejscowości: Kulczyn, Mszadla Dolna, Mszadla Stara i Przyłęk. W myśl uchwały szkoła co roku podnosiła swój stopień organizacyjny, aby w roku szkolnym 2001/2002 stać się już pełną czyli sześcioklasową szkołą podstawową. Stanowisko dyrektora od 1999 roku pełni mgr Ewa Grzybowska a kadra pedagogiczna rozrosła się do 10 osób: Andrzej i Marzena Ciślikowie, Joanna Dejniak, Magdalena Grela, Renata Klimowicz, Wioletta Kobylska, Małgorzata Małek, Anna Parzych i Alicja Sulima.

W myśl zasady, że szkoła jest tak dobra jak dobry jest zespół ludzi w niej pracujący, grono pedagogiczne wzięło odpowiedzialność za rozwój własny i szkoły. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom reformy edukacyjnej, oczekiwaniom środowiska lokalnego i społeczności uczniowskiej, po przeprowadzeniu wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły, został opracowany i systematycznie wdrażany plan rozwoju naszej szkoły. Uczniowie klasy I-III objęci są kształceniem zintegrowanym. Od klasy I prowadzone są zajęcia z informatyki. W klasach IV-VI realizowane jest nauczanie blokowe, uczniowie poznają język angielski oraz tajniki obsługi komputerów i technologii informacyjnych. Uczniowie mający trudności edukacyjne uczestniczą w zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych, natomiast dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania zorganizowano kółko muzyczne, sportowe, teatralne  i  informatyczne. W szkole organizowane są liczne konkursy poświęcone zasadom ruchu drogowego, prawom dziecka, czytelniczy, recytatorski, ekologiczny oraz zawody sportowe. Z radością odnotowujemy również pozaszkolne sukcesy naszych uczniów, m.in. I miejsce w  powiatowym konkursie recytatorskim, I i II miejsca drużynowe lub indywidualne w gminnych      i powiatowych rozgrywkach sportowych, nawiązując tym samym do szczytnych tradycji szkoły. Oprócz tego na stałe wszedł do harmonogramu programu wychowawczego coroczny udział w akcji Sprzątanie świata, niezwykle uroczyście obchodzony jest Dzień Matki a w gorącej i wesołej atmosferze Dzień Dziecka. Pamiętamy również o miejscach pamięci narodowej  znajdujących się w najbliższej okolicy. Kultywujemy tradycje poprzez urządzenie kącika regionalnego, udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej, organizację spotkań wigilijnych i wielkanocnych oraz Tłustego Czwartku, przybliżając tym samym historię i obrzędy regionu. We wrześniu bieżącego roku przystąpiliśmy, jako jedyna szkoła na terenie gminy Przyłęk, do akcji zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta A. Kwaśniewskiego „Szkoła z klasą”. 

Nauczyciele dbają nie tylko o rozwój uczniów, ale stale zdobywają nowe kwalifikacje; legitymując się tytułem magistra zdecydowana większość kadry ukończyła studia podyplomowe, a także liczne kursy i warsztaty, starając się jak najszerzej wykorzystać swoją wiedzę w pracy z uczniami.

Na szczególną uwagę zasługuje udział rodziców w życiu szkoły, dzięki staraniom których możliwe było zakupienie sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Oprócz tego, podobnie jak w początkowych latach istnienia szkoły, rodzice (m.in. pan T. Ciupak, D. Krawczyk, St. Kula, W. Stępień, K. Urbanek oraz wielu, wielu innych) uporządkowali zaniedbany teren wokół szkoły, ogrodzili go, a w starym sadzie urządzili miejsce zabaw i rekreacji. I choć warunki lokalowe, jak na dzisiejsze potrzeby szkoły, nie są najlepsze, to wszystkie szkolne pomieszczenia są odnowione, kolorowe, schludne i czyste, o co obecnie dba Halina Grela i Teresa Stępień (wcześniej państwo Kotrysowie). 

We wrześniu stara kotłownia została zastąpiona nowoczesną kotłownią olejową, przebudowano dach, a w najbliższej przyszłości budynek szkoły będzie ocieplony, odnowiona ma być elewacja i wymienione okna. Z niecierpliwością oczekujemy na tę inwestycję, kierując wyrazy wdzięczności w stronę naszej władzy samorządowej, która dostrzega nasze potrzeby i wychodzi im naprzeciw. Mamy nadzieję, że dzięki staraniom dyrektora, nauczycieli i samych rodziców oraz pomocy władz gminnych szkoła wróci do swojej świetności i przez kolejne lata będzie służyć przyszłym pokoleniom uczniów. 

 

Ewa Grzybowska

 

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.