Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12924
W sumie: 171393

PSP w Łaguszowie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPŁK. AK JÓZEFA PAWLAKA "BRZOZY" W ŁAGUSZOWIE

ŁAGUSZÓW 29, 26-704 ŁAGUSZÓW

DYREKTOR - JACEK ROGALA

https://splaguszow.edupage.org/

1.  OKRES PRZEDWOJENNY I CZASU WOJNY

Pierwsze wzmianki o szkole w Łaguszowie pochodzą z 1928 roku. Drewniany budynek z dwiema klasami dla pięciu oddziałów mieścił się na skrzyżowaniu dróg Łaguszów – Pająków. Trzecia klasa mieściła się w wynajętym domu w Łagowie. Do szkoły uczęszczały dzieci z Wólki Łagowskiej, Łagowa, Łaguszowa, Pająkowa, części Załaz, Mszadli Starej – łącznie było 280 uczniów. Pracowali w niej następujący nauczyciele: J. Stańkowska, S. Skowroński, H. Folga, I. Bogdanowicz. Szkoła posiadała bibliotekę i sztandar. Naukę religii prowadził ksiądz proboszcz a także inni nauczyciele za jego zgodą. W 1945 roku budynek szkoły został spalony.

Na kilka lat przed II wojną światową kierownikiem szkoły w Łaguszowie był Franciszek Gąska – doktor historii. Uczył on piątą i szóstą klasę w budynku wynajętym od gospodarza Ozgi w Wólce Łagowskiej. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie. Działalność dr Gąski  na tym terenie trwała do 1944 roku, gdy front działań wojennych zatrzymał się na linii Wisły, a mieszkańców miejscowości leżących w pobliżu lewej strony Wisły wysiedlono.

2. BUDOWA NOWEJ SZKOŁY 

Po wojnie mieszkańcy Łaguszowa rozpoczęli starania o wybudowanie we wsi własnego budynku szkolnego. Jesienią 1955 roku na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Ławeczku Nowym, na wniosek radnego z Łaguszowa Albina Madejskiego, podjęto uchwałę o wybudowaniu szkoły w Łaguszowie pod warunkiem, że wieś pokryje 40% nakładów w postaci czynów społecznych i składek, a resztę pokryje budżet państwowy (centralny). Zebrane składki od mieszkańców wsi pozwoliły na rozpoczęcie budowy już w 1956 roku. Z powodu różnych przyczyn budowa szkoły w Łaguszowie przeciągała się w czasie. Budowę szkoły ukończono w 1963 roku ( fotografia poniżej).

18 października 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły w Łaguszowie. Na uroczystość otwarcia przybyli: inspektorzy szkolni, władze powiatowe, przedstawiciele PZPR, PK ZSL, DBOR, GRN w Ławeczku Nowym, mieszkańcy Łaguszowa, nauczyciele i uczniowie. 21 października 1963 roku rozpoczęli naukę w nowej szkole uczniowie klas V – VII, uczniowie klas I – IV uczyli się w Pająkowie. W tym okresie kierownikiem szkoły był Czesław Lichota.W szkole pracowali : Lichota Maria, Opiela Jan, Michalik Krystyna, Majewski Czesław, J. Grelak, Dusińska Maria, Pyrz Maria.

W roku 1965/66 funkcję kierownika szkoły objął Stanisław Gołda i pełnił tę funkcję   do 1972 roku, a później jako dyrektor – do 1975roku. W roku szkolnym 1965 – 1966 w szkole pracowali: Gołda Stanisław, Gołda Halina, Pyrz Maria, Jasik Teresa, Kula Irena, Michalik Krystyna. W tym czasie w szkole istniały takie organizacje jak: TPPR, ZHP, PCK.

26 lutego 1966 roku szkołę w Łaguszowie odwiedziło kino objazdowe. Młodzież i mieszkańcy okolicznych wsi obejrzeli film „Krzyżacy”. W tym roku bardzo ważną sprawą stała się budowa ogrodzenia szkolnego. Koszt przedsięwzięcia miał wynosić 40 000 zł. W celu zmniejszenia kosztów budowy zwrócono się do rodziców o pomoc. Rodzice w czynie społecznym przywieźli kamienie na fundament ogrodzenia. Gromadzka Rada Narodowa w Ławeczku Nowym pokryła koszt zakupu bramy, furtki, siatki i żwiru. W celu zdobycia dodatkowych funduszy organizowano zabawy wiejskie. Pod kierunkiem kierownika szkoły dorośli mieszkańcy wsi wystawili sztukę pt.: „Wianek”. Przy okazji wystawiania sztuki zebrano 1173 zł na budowę szkolnego ogrodzeni. 2 czerwca uczniowie klas IV – VIII wyjechali na wycieczkę do Warszawy. 

W roku szkolnym 1966/67, po raz pierwszy w historii, młodzież rozpoczęła naukę w klasie VIII. Szkoła podstawowa stała się ośmioklasową szkołą podstawową. We wrześniu 1966 roku pracę w szkole rozpoczęła pani Maria Petniak. 29 września szkołę odwiedziło dwoje aktorów z teatru „Syrena” z Warszawy. Harcerze i zuchy przygotowali izbę harcerką i kronikę do konkursu. 8 lutego 1967 roku szkołę odwiedził członek Komendy Hufca – Franciszek Wieczorek, który dokonał wizytacji izby harcerskiej. Harcówka szkoły w Łaguszowie uzyskała I miejsce w konkursie, a kronika zuchów – II miejsce. 9 maja 1967 roku rozpoczął się IV Alert ZHP. W tym roku ogromnym wydarzeniem był również XV etap Wyścigu Pokoju na trasie Puławy – Radom. W szkole rozpoczyna działalność SKO pod opieką kierownika szkoły S. Gołdy.

We wrześniu 1968 roku utworzono przy szkole I klasę Szkolnego Przysposobienia Rolniczego (SPR), w której pracę rozpoczęła pani Sylwestra Budniak.

W roku szkolnym 1968/69 klasopracownia I –III otrzymała I miejsce w powiecie w konkursie na najładniejszą klasopracownię, a jej opiekunka pani Irena Kula – dyplom i nagrodę.

W roku szkolnym 1969/70 powstała II klasa SPR. Pracę w szkole rozpoczęły panie: Czesława Sawicka i Sabina Mroczek. Uczniowie szkoły byli na wycieczkach w Zwoleniu, Majdanku, Lublinie. Na akademii powiatowej 22 listopada 1969 roku kierownik szkoły Stanisław Gołda otrzymał list pochwalny i odznaczenie „Za zasługi dla Kielecczyzny”.   

18 września 1970 roku szkołę odwiedził krakowski naukowiec – geolog i znawca sztuki, zaś 4 marca odbyło się spotkanie z autorem powieści fantastyczno-naukowych – Andrzejem Trepką. Wcześniej, bo 18 listopada 1970 roku kierownik szkoły Stanisław Gołda otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

 W roku szkolnym 1971/72 obniżono stopień organizacyjny szkoły  ze względu na małą ilość dzieci w rejonie szkolnym i z tego powodu  w klasach III – IV oraz V – VI prowadzone były tzw. lekcje łączone.

 W roku szkolnym 1972/73 w dniach 2 –11 listopada odbyła się wizytacja szkoły przeprowadzona przez wizytatorów poszczególnych przedmiotów i pracowników Wydziału Oświaty.

 Skład grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1973/74 przedstawiał się następująco: Stanisław Gołda – dyrektor szkoły, Halina Gołda, K. Gontarczyk, S. Mroczek, K. Szczepaniak, M. Petniak, T. Jasik, rok później ze szkoły odchodzą panie: K. Szczepaniak i K. Gontarczyk. 18 września 1974 roku uczniowie szkoły witali kolarzy XXXI Wyścigu Dookoła Polski. 4 października przeprowadzona została wizytacja szkoły. Dokonali tego: H. Ferenc – wizytator języka rosyjskiego, A. Szewczyk – wizytator  zajęć praktyczno-technicznych, Cz. Bochra – gminny dyrektor szkół. Dyrektor szkoły Stanisław Gołda zostaje oddelegowany do pracy w KP PZPR w Zwoleniu. Obowiązki dyrektora władze oświatowe powierzają pani Halinie Gołdzie.

W roku szkolnym 1975/76 funkcję dyrektora przejmuje pani Teresa Jasik i pełni ją      do 1977 roku. W szkole pracują cztery nauczycielki: T. Jasik, S. Mroczek, M. Petniak,     K. Chołuj. 30 września 1975 szkoła w Łaguszowie była wizytowana przez: Czesława Bochrę – gminnego dyrektora szkół oraz Tadeusza Kochanka – zastępcę gminnego dyrektora szkół.          

Od września 1976 roku w szkole w Łaguszowie są tylko klasy I – IV, a uczniowie klas V – VIII uczęszczają do szkoły w Ławeczku Starym. Szkoła w Łaguszowie staje się filią Szkoły Podstawowej w Ławeczku Starym. 1 czerwca powstaje w szkole oddział przedszkolny. W latach 1977/79 Szkoła Podstawowa w Łaguszowie liczy tylko dwie klasy, w których uczy pani Sabina Mroczek. Rodzice usilnie zabiegają o nowe oddziały. W latach 1980/1985 są już cztery klasy. W szkole uczą Sabina Mroczek – kierowniczka filii, Teresa Kuś, Molenda Tadeusz, a  od roku szkolnego 1983/84 również Sabina Budniak i Hanna Pyrka. 

Począwszy od roku szkolnego 1985/86 następuje proces podwyższania poziomu organizacyjnego szkoły: w roku szkolnym 1985/86 powstaje klasa V, w roku szkolnym 1986/87 – klasa VI, w roku szkolnym 1987/88 – klasa VII, a od września 1988 roku szkoła w Łaguszowie znowu jest w pełni ośmioklasową szkołą podstawową. Funkcję dyrektora pełniła S. Mroczek. W tym okresie w szkole uczyli: S. Budniak, H. Pyrka, L. Papiewska, Elżbieta Gogacz, T. Kuś, S. Pastuszko, B. Urbanek-Tatar, J. Zawodnik, A. Florkowska,   W. Pęksyk, B. Krajewska, J. Stasiak, B. Gawryjołek.

Od 1988 roku dyrektorem szkoły jest pani Teresa Kuś. Pracę z dziećmi niepełnosprawnymi podjęła pani Teresa Byzdra. 

W 1989 roku Rada Gminy w Przyłęku zatwierdziła projekt rozbudowy szkoły, którego celem była budowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania.

W roku szkolnym 1990/91 przestają funkcjonować przy szkołach przedszkola – związane to było z dużymi kosztami utrzymania tych instytucji. Pozostały tylko oddziały zerowe, do których uczęszczały dzieci w wieku 6 lat.

Od września 1991 rozpoczyna się nauczanie religii w szkołach (zamiennie z etyką), a jej nauczaniem zajmuje się pani B. Soboń.

W latach 1992 – 1998 funkcję dyrektora szkoły, powierzoną na podstawie konkursu, pełni pani Jadwiga Zawodnik. Za jej kadencji trwa modernizacja budynku szkolnego. Dobudowano kotłownię, założono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę ze studni głębinowej. Z lokali mieszkalnych, które mieściły się w szkole, utworzono 4 nowe sale lekcyjne. Pracę w szkole podjęły w tym czasie następujące osoby: Renata Krukowska (1992/93), Anna Fiet (1993/94), Renata Mąkosa (1994/95) i Marek Dziadosz (1995/96). Rozpoczęto starania o utworzenie w szkole pracowni komputerowej – w maju 1998 roku zakupiono 2 komputery, drukarkę atramentową i skaner.

3. SZKOŁA OTRZYMUJE IMIĘ

Dnia 15 maja 1998 roku, Uchwałą  Nr 201/XXXVII/98 Rady Gminy w Przyłęku, nadano Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie imię ppłk AK Józefa Pawlaka – „Brzozy”. Nadanie imienia było inicjatywą weteranów wojennych, a szczególnie podkomendnych ppłk. „Brzozy” i spotkało się z pełną akceptacją ze strony władz samorządowych, społeczności szkolnej, rodziców i innych mieszkańców.15 sierpnia 1998 roku, w wyniku konkursu ,funkcję dyrektora obejmuje Teresa Pawlukowska.10 listopada 1998 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. W budynku szkoły wmurowano tablicę pamiątkową (F zdjęcie). W miejscowym kościele parafialnym odbyła się msza, w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru szkoły i uroczystego przekazania szkole. Z pieniędzy zebranych podczas uroczystości zakupiono dwa komputery do pracowni komputerowej.

4. SZKOŁA PO REFORMIE OŚWIATY

Rok 1999/2000 to pierwszy rok  wdrażania reformy ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 1999 roku Publiczną Szkołę Podstawową im. ppłk.AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie o strukturze klas I – VIII przekształcono w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową . W tym roku funkcjonowała jeszcze klasa VIII. Zwiększył się obwód szkolny, zwiększyła się liczba dzieci w szkole. Zorganizowano dowóz dzieci  do szkoły. Zakupiono kolejny komputer z faxmodemem, zmodernizowano budynek szkolny – oddano do użytku szatnię dla dzieci. Szkoła została podłączona do wodociągu gminnego.

W latach 2001/2002 w szkole funkcjonuje sześć oddziałów (klasy I – VI) oraz jeden oddział zerowy. Szkoła zakupiła dwa nowe komputery i drukarkę laserową. Wykonano nowe ogrodzenie wokół budynku szkolnego. Trwają prace przy budowie kompleksu boisk szkolnych, których oddanie do użytku planuje się na wrzesień 2002 roku.  

 

Materiał faktograficzny zebrały: Teresa Byzdra i Barbara Urbanek-Tatar.

Opracowała: Teresa Pawlukowska

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.