Logo Gmina Przyłęk

News

News zdjęcie id 148

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

30.08.2017

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

            Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk.

            Od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku.

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Przyłęk znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł NETTO- zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 930). Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

            Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem lub odpłatnością na podstawie faktur, rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

            Zwrot poniesionych kosztów następuje po doręczeniu faktur, rachunków -przelewem na wskazany rachunek bankowy:

  • Za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 do 30 grudnia 2017 r.
  • Za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 r. do 30 czerwca 2017 r.

Do wydatków można w szczególności zaliczyć:

            Całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych
w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Zakupu podręczników szkolnych, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych. Zakupu przyborów i pomocy szkolnych, Internet, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na dziecko
w semestrze), strój sportowy na WF (1 komplet/koszulka, spodenki na dziecko w semestrze), dres na WF (1 na dziecko w semestrze) koszty dojazdu do szkół średnich – w postaci biletów miesięcznych. Opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

            Informujemy, że można ubiegać się o zasiłek szkolny, który można otrzymać w związku  ze zdarzeniem losowym ( np. nagłą chorobą w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

                                                           Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                           w Przyłęku

                                                           Maria Madejska

 

Wniosek do pobrania - plik pdf

Wójt gminy zaprasza

<p>Marian Kuś</p>

Marian Kuś

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.